ปทีปจัดทัพสีกากีล้างไพ่เพรียวพันธ์ผงาด

ปทีปจัดทัพสีกากีล้างไพ่เพรียวพันธ์ผงาด

นรต.28ขึ้นยกแผง ผบช.น.ใหม่ฟิตปั๋ง

ปทีป เดินเกม ล้างไพ่วงการสีกากี จัดระบบแบ่งงานใหม่ ดึงบรรดาบิ๊ก ตร.ฝีมือดี ผงาดคุมหน่วยงานสำคัญทั้งสิ้น เพรียวพันธ์หวนคืนถิ่นเก่า รับผิดชอบปราบปรามยาเสพติด ภาณุพงษ์-อัศวิน จับมือแท๊คทีม คุมเกมหน่วยงานสำคัญ ทั้งสอบสวนกลาง-นครบาล ส่วน อดุลย์-วรพงษ์ ดูแล ศูนย์จว.ชายแดนใต้ ขณะที่บรรดา นรต.รุ่น 28 ได้ขึ้นยกแผง ตบเท้าขอบคุณรรท.ผบ.ตร. สัณฐาน นั่งเก้าอี้ผบช.น.ฟิตเปรี๊ยะ ลั่นตร.นครบาลต้องทำงานเต็มร้อย ดึงรูปแบบการทำงาน วรรณรัตน์ มาใช้

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 18 พ.ย. พล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐ รรท. ผบ.ตร.มีคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 579/2552 เรื่องกำหนดลักษณะงาน และการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้ รองผบ.ตร. หัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ (สบ10) ที่ปรึกษา (สบ10) รองหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ (สบ9) ผู้ช่วยผบ.ตร. และรองจเรตำรวจแห่งชาติ (สบ 9) โดยให้ 1.พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี รรท.รองผบ.ตร. พล.ต.ท.พงศพัศ พงษ์เจริญ ผช.ผบ.ตร. และพล.ต.ท.สถาพร ดวงแก้ว รรท.ผช.ผบ.ตร. รับผิดชอบกำกับการบริหารราชการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง (สกบ.) สำนักงานงบประมาณและการเงิน (งป.), รพ.ตำรวจ (ยกเว้นสถาบันนิติเวชวิทยา) สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ กองสารนิเทศ และกองบินตำรวจ เรียกว่า รองผบ.ตร. (งาน บริหาร 1) ผช.ผบ.ตร. (งาน บริหาร 11) และ ผช.ผบ. ตร. (งานบริหาร 12)

2.พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ รองผบ.ตร.และพล.ต.ท.บุญเรือง ผลพานิชย์ ผช.ผบ.ตร.รับผิดชอบ สำนักงานกฎหมายและคดี (เฉพาะกลุ่มงานวิชาการและฝ่ายห้องสมุด) กองบัญชาการศึกษา และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ให้เรียกว่ารองผบ.ตร. (บร.2) และผช.ผบ.ตร. (บร.21) 3.พล.ต.อ.ชลอ ชูวงษ์ ที่ปรึกษา (สบ 10) พล.ต.ท.สุวัฒน์ จินทร์อิทธิกุล ผช.ผบ.ตร.และพล.ต.ท.จิโรจน์ ไชยชิต รรท.ผช.ผบ.ตร. รับผิดชอบ สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (ยกเว้นกองแผนงานอาชญากรรมและกองแผนงานกิจการพิเศษ) สำนักงานกำลังพล (สกพ.) สำนักงานเทค โนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานกฎหมายและคดี (เฉพาะกลุ่มงานประสานงานรัฐสภา) กองวินัย และโรงพิมพ์ตำรวจ ให้เรียกว่า ที่ปรึกษา (สบ 10) (งานบริหาร 3) ผช.ผบ.ตร. (งานบริหาร 31) และ ผช. ผบ.ตร. (งานบริหาร 32)

4.พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ รองผบ.ตร.และพล.ต.ท.ถาวร จันทร์ยิ้ม ผช.ผบ. ตร. รับผิดชอบ บช.ภ.5-6, บช.ปส. และสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (เฉพาะกองแผนงานอาชญากรรม) ให้เรียกว่า รองผบ.ตร. (ปป.1) ผช.ผบ.ตร. (ปป.11) 5.พล.ต.อ. วงกต มณีรินทร์ รองผบ.ตร. และพล.ต.ท. เอก อังสนานนท์ ผช.ผบ.ตร. รับผิดชอบ บช.ภ.7, 8 และ 9 เรียกว่า รองผบ.ตร. (ปป.2) และผช.ผบ.ตร. (ปป.21) 6.พล.ต.อ. จุมพล มั่นหมาย รองผบ.ตร. พล.ต.ท.สุวัฒน์ ธำรงศรีสกุล ผช.ผบ.ตร. รับผิดชอบ บช.ภ. 3-4 โดยให้เรียกว่ารองผบ.ตร. (ปป.3) ผช. ผบ.ตร. (ปป.31) 7.พล.ต.อ.จงรัก จุฑานนท์ รองผบ.ตร. พล.ต.ท.สถาพร หลาวทอง ผช.ผบ.ตร. รับผิดชอบ บช.ภ.1-2 ให้เรียกว่ารองผบ.ตร. (ปป.4) ผช.ผบ.ตร. (ปป.41)

8.พล.ต.ท.ภาณุพงศ์ สิงหรา ณ อยุธยา รรท.ที่ปรึกษา (สบ 10) และพล.ต.ท.อัศวิน ขวัญเมือง ผช.ผบ.ตร. รับผิดชอบ บช.น., บช.ก., สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ และสถาบันนิตดยให้เรียกว่าที่ปรึกษา (สบ10) (ปป.5) และผช.ผบ.ตร. (ปป.51) 9.พล.ต.ท.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รรท.ที่ปรึกษา (สบ 10) ด้านความมั่นคงและกิจการพิเศษ และพล.ต.ท.วรพงษ์ ชิวปรีชา รรท.ผช.ผบ. ตร.รับผิดชอบ ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดชายแดนภาคใต้, บช.ส. (ยกเว้นตำรวจสันติบาล 3), บช.ตชด. และสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (เฉพาะกองแผนงานกิจการพิเศษในงานที่รับผิดชอบ) ใช้อักษรย่อว่าที่ปรึกษา (สบ 10) (มก.1) และผช.ผบ.ตร. (มก.11)

10.พล.ต.ท.วุฒิ พัวเวส รรท.ที่ปรึกษา (สบ10) และพล.ต.ท.ธีระเดช รอดโพธิ์ทอง รรท.ผช.ผบ.ตร.รับผิดชอบ สตม., บช.ส. (เฉพาะกองบังคับการตำรวจสันติบาล 3) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (เฉพาะกองแผนงานกิจการพิเศษในงานที่รับผิดชอบ) และกองการต่างประเทศ (ยกเว้นงานการลาไปต่างประเทศ) ให้เรียกว่าที่ปรึกษา (สบ 10) (มก.2) และผช.ผบ.ตร. (มก. 21) 11. พล.ต.อ.ปานศิริ ประภาวัต รรท.รองผบ.ตร. พล.ต.ท.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผช.ผบ.ตร. และพล.ต.ท.บรรจง ตันศยานนท์ รรท.ผู้ช่วยผบ.ตร. รับผิดชอบ สำนักงานกฎหมายและคดี (ยกเว้นกลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานประสานงานรัฐสภา และฝ่ายห้องสมุด) ให้เรียกว่ารองผบ.ตร. (กม.) ผช.ผบ.ตร. (กม.1) และผช.ผบ.ตร. (กม.2)

12.พล.ต.ท.ฉัตรชัย โปตระนันทน์ รรท.รองจเรตำรวจแห่งชาติ (สบ 9) รับผิดชอบสำนักงานจเรตำรวจ (เฉพาะกองบังคับการอำนวยการ และกองตรวจราชการ 1-5) ให้เรียกว่า รองจตช. (1) 13.พล.ต.ท.ประชิน วารี รรท.รองจเรตำรวจแห่งชาติ (สบ 9) รับผิดชอบ สำนักงาน จเรตำรวจ(เฉพาะกองตรวจราชการ 6-10) ให้เรียกว่า รอง จตช. (2) 14.พล.ต.ท.ชาตรี สุนทรศร รรท.หัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ (สบ 10) และพล.ต.ท.ชลธาร จิราณรงค์ รรท.รองหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ (สบ 9) รับผิดชอบ สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงบ่ายพล.ต.อ. วิเชียร รรท.รองผบ.ตร. ได้นำทีมเพื่อนร่วมรุ่น นรต.28 ประกอบด้วย พล.ต.อ.ปานศิริ รรท.รองผบ.ตร. พล.ต.ท.ภาณุพงศ์ รรท.ที่ปรึกษา (สบ10) พล.ต.ท.จิโรจน์ รรท. ผช.ผบ.ตร. พล.ต.ท.สัณฐาน ชยนนท์ รรท. ผบช.น. พล.ต.ท.วิบูลย์ บางท่าไม้ รรท. ผบช.ประจำสนง.ผบ.ตร. ซึ่งได้รับการพิจารณาแต่งตั้งในครั้งนี้เข้าพบ พล.ต.อ.ปทีป รรท. ผบ.ตร. เพื่อขอบคุณ ส่วนการแบ่งงานครั้งนี้ที่น่าสนใจคือมีการปรับเปลี่ยนให้พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ มาดูแลบช.ปส. เพราะเคยทำผลงานได้ดี รวมทั้งยังมอบหมายให้พล.ต.ท.ภาณุพงศ์ และพล.ต.ท.อัศวิน มาดูแลทั้งบช.ก.และบช.น.ซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญ

ขณะเดียวกันภายหลังจาก พล.ต.อ. ปทีป รรท.ผบ.ตร. มีคำสั่งให้ ตร.ที่ 578/ 2552 เรื่องให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ย. ล่าสุดบรรดา นายตำรวจที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปดำรงตำแหน่งตามหน่วยงานสำคัญ ๆ เริ่มเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ อาทิ พล.ต.ท.สัณฐาน รรท.ผบช.น. ถือฤกษ์เวลา 13.39 น.เดินทางมาที่บช.น.สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากฤษฎา ภินิหาร กรมพระนเรศวรฤทธิ์ ผู้ทรงดำรงตำแหน่ง เสนาบดีกรมพระนครบาลและกระทรวงนครบาล จากนั้นขึ้นไปที่ห้องทำงานชั้น 2 ก่อนลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการตำรวจในระดับผบก.-รอง ผบช.

พล.ต.ท.สัณฐาน กล่าวว่าที่ผ่านมา ตำรวจนครบาลทำงานเป็นระบบ ซึ่งทาง พล.ต.ท.วรพงษ์ ชิวปรีชา รรท.ผช.ผบ. ตร.ทำหน้าที่วางระบบเอาไว้ได้ดีอยู่แล้ว คงปฏิบัติตามนโยบายเดิมที่มีอยู่และเสริมต่อยอดให้แข็งแรงมากขึ้น อยากเรียนว่าหน้าที่ที่รับมาเป็นหน้าที่ซึ่งคนไทยทุกคนปฏิบัติคือ รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นเรื่องแรก เรื่องที่สองคือความสงบเรียบร้อยของประชาชนตำรวจนครบาลต้องทำเต็มร้อย ต่อไปนี้ขอให้ทุกพื้นที่ร่วมใจกันทำงาน คดีต่าง ๆ ทุกคดีที่เป็นคดีอุกฉกรรจ์ ผกก.ท้องที่ต้องลงไปตรวจที่เกิดเหตุทุกครั้ง

หากจับไม่ได้ภายใน 7 วันต้องเอาข้อเท็จจริงต่าง ๆ มาชี้แจงกับรอง ผบช.น. ฝ่ายปราบปรามว่ามีข้อขัดข้องอย่างไร และหาก 15 วันยังออกหมายจับไม่ได้ ตั้งแต่รอง ผบก.คุมพื้นที่ต้องมาชี้แจงว่าทำไมถึงจับไม่ได้ ก่อนหน้านี้พล.ต.ท.วรรณรัตน์ คชรัตน์ อดีต ผบช.น. เคยใช้มาแล้ว ทั้งที่ บช.น. และบช.ภ.8 เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดี ส่วนที่มีการโจมตีผมว่ามาดำรงตำแหน่ง ผบช.น. ได้เพราะเป็นคนสนิทนายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกฯ ผมอยู่ในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี มายาวนานตั้งแต่เป็น ผกก.รู้จักผู้ใหญ่หลายคนไม่ใช่เพียงแต่ท่านสุเทพ เท่านั้น

อย่างไรก็ดีผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า วัน นี้มีนายตำรวจใหญ่หลายท่านของบช.น.ที่มีชื่อโยกย้ายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ตามหน่วยงานสำคัญเช่นกัน หลังจากเก็บข้าวของสัมภาระแล้วได้มาถวายสักการะอำลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งอนุสาวรีย์ผู้พิทักษ์ประชาชน ศาลเจ้าแม่ทับ ทิมและเจ้าแม่เกศมณี ศาลตายายเพื่อเป็นสิริมงคล นอกจากนี้บางท่านก็ให้สัมภาษณ์สั้น ๆ ว่าห่วงเรื่องการทำงานของ รรท.ผบช.น. คงต้องปรับตัวไม่น้อยเพราะท่านไม่เคยปฏิบัติหน้าที่ในนครบาลมาก่อน.

Advertisement Replay Ad
พานทองแท้ ลงรูปแค่ 1 นาที ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์ เช็คอินอยู่สิงคโปร์

พานทองแท้ ลงรูปแค่ 1 นาที ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์ เช็คอินอยู่สิงคโปร์

"บิ๊กป้อม" ยืนยัน "คสช." ไม่มีใบสั่งคว่ำรายชื่อ "กกต." ใหม่

"บิ๊กป้อม" ยืนยัน "คสช." ไม่มีใบสั่งคว่ำรายชื่อ "กกต." ใหม่

วิษณุ ยันล้ม 7 กกต.ไม่กระทบเลือกตั้งใหญ่ ชี้สรรหาทัน มิ.ย.

วิษณุ ยันล้ม 7 กกต.ไม่กระทบเลือกตั้งใหญ่ ชี้สรรหาทัน มิ.ย.

คุกกี้เสี่ยงทายหลบไป! การเมืองไทยแท้ต้องทำนายด้วยสิ่งเหล่านี้

คุกกี้เสี่ยงทายหลบไป! การเมืองไทยแท้ต้องทำนายด้วยสิ่งเหล่านี้

ประธาน สนช.มั่นใจไร้ใบสั่ง คสช.คว่ำรายชื่อ กกต.ใหม่

ประธาน สนช.มั่นใจไร้ใบสั่ง คสช.คว่ำรายชื่อ กกต.ใหม่

"กกต.สมชัย ห่วงงานขรุขระ" หลัง สนช. คว่ำรายชื่อชุดใหม่

"กกต.สมชัย ห่วงงานขรุขระ" หลัง สนช. คว่ำรายชื่อชุดใหม่

มติ สนช.เอกฉันท์ ไม่เห็นชอบชื่อ 7 กกต.ชุดใหม่

มติ สนช.เอกฉันท์ ไม่เห็นชอบชื่อ 7 กกต.ชุดใหม่

เปิดสถานการณ์สิทธิมนุษยชน “แอมเนสตี้” วอนรัฐเลิกละเมิดสิทธิเสรีภาพ!

เปิดสถานการณ์สิทธิมนุษยชน “แอมเนสตี้” วอนรัฐเลิกละเมิดสิทธิเสรีภาพ!

อันดับคอร์รัปชันไทยดีขึ้น 5 อันดับ แต่คะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลก

อันดับคอร์รัปชันไทยดีขึ้น 5 อันดับ แต่คะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลก

"นายกฯ-อ.น้อง" รับรางวัล "คู่ขวัญใจเพชร" งานอุ่นไอรักฯ

"นายกฯ-อ.น้อง" รับรางวัล "คู่ขวัญใจเพชร" งานอุ่นไอรักฯ

ผิดคิว รมว.เกษตร โยนกล้าข้าว ตกใส่หัว “นายกรัฐมนตรี”

ผิดคิว รมว.เกษตร โยนกล้าข้าว ตกใส่หัว “นายกรัฐมนตรี”

บิ๊กตู่ ขู่ยกเลิกลอตเตอรี่ หลังคดีหวย 30 ล้าน ทะเลาะกันไม่เลิก

บิ๊กตู่ ขู่ยกเลิกลอตเตอรี่ หลังคดีหวย 30 ล้าน ทะเลาะกันไม่เลิก

พล.อ.ประยุทธ์ วอนอย่าโยงอุบัติเหตุกับเรื่องโหราศาสตร์

พล.อ.ประยุทธ์ วอนอย่าโยงอุบัติเหตุกับเรื่องโหราศาสตร์

นายกฯ บ่นถ้าหากแก้หวยไม่ได้ อาจจะยกเลิกลอตเตอรี่

นายกฯ บ่นถ้าหากแก้หวยไม่ได้ อาจจะยกเลิกลอตเตอรี่

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ "อีกา" จิก "พิราบ" ตายหน้าตึกไทยคู่ฟ้า

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ "อีกา" จิก "พิราบ" ตายหน้าตึกไทยคู่ฟ้า

กต.เผยสอบภาพ "ยิ่งลักษณ์-ทักษิณ" เป็นของเก่าปี 57

กต.เผยสอบภาพ "ยิ่งลักษณ์-ทักษิณ" เป็นของเก่าปี 57

ธูปปริศนา 36 ดอก จุดหน้าปืนใหญ่ ตึกไทยคู่ฟ้า

ธูปปริศนา 36 ดอก จุดหน้าปืนใหญ่ ตึกไทยคู่ฟ้า

"สนช." ไฟเขียวให้ตัวเอง "รับจ็อบได้โดยไม่พ้นสมาชิกภาพ"

"สนช." ไฟเขียวให้ตัวเอง "รับจ็อบได้โดยไม่พ้นสมาชิกภาพ"

ทำเนียบติดโคมตรุษจีน คาดแก้เคล็ดอ่างบัวแตก

ทำเนียบติดโคมตรุษจีน คาดแก้เคล็ดอ่างบัวแตก

จับตาการเมือง สนช. ตั้ง “กมธ. ร่วม 3 ฝ่าย” แก้กฎหมายลูก ส.ส., ส.ว.

จับตาการเมือง สนช. ตั้ง “กมธ. ร่วม 3 ฝ่าย” แก้กฎหมายลูก ส.ส., ส.ว.

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์