สุรา : วิกฤตสังคมไทยปัญหาระดับชาติที่ต้องร่วมกันแก้ไขตอน 1

สุรา : วิกฤตสังคมไทยปัญหาระดับชาติที่ต้องร่วมกันแก้ไขตอน 1

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

คงเป็นคำพูดไม่ไกลเกินจริง เพราะปัจจุบันนี้ สังคมไทยกำลังถูกน้ำเมาคืบคลาน ซึมเข้าไปในทุกเพศ ทุกวัย โดยไม่รู้ตัว ขณะที่คนไทยส่วนน้อยที่เริ่มตระหนักถึงพิษภัยร้ายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่กำลังทำให้สังคมเข้าขั้นวิกฤต และจัดกิจกรรมรณรงค์ รวมทั้งจัดประชุมสัมมนา เพื่อร่วมกันหาทางออกของปัญหาดังกล่าว เช่น ล่าสุด เมื่อวันที่ 26-27 พฤศจิกายนที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ร่วมกับ เครือข่ายกว่า 10 องค์กร ได้จัดการประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 5 ขึ้น ที่โรงแรมเอเชีย ราชเทวี ในหัวข้อ "แผนยุทธศาสตร์เพื่อควบคุมปัญหาสุราระดับชาติ โดยมีนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมอภิปรายและเสนอแนะในหัวข้อต่างๆ เพื่อระดมความคิดให้มีการควบคุมปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นวาระแห่งชาติและวาระท้องถิ่น โดยข้อเสนอที่ได้ในเวทีครั้งนี้ จะกำหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์เพื่อควบคุมปัญหาสุราระดับชาติ เสนอต่อที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่สอง ในเดือนธันวาคมนี้ เพื่อพิจารณา ก่อนเห็นชอบและบรรจุเป็นวาระในการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติต่อไป จากข้อมูลวิชาการของศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส)พบว่า คนไทยดื่มสุราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน และตลาดเครื่องดื่มในสไตล์ตะวันตก โดยจากฐานข้อมูลในช่วงที่ผ่านมา คาดการณ์ได้ว่า ปัญหาสุราจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น หากยังไม่มีมาตรการที่ได้ผลมารับมือเพิ่มเติม ใน พ.ศ. 2563 หรือประมาณ 10 ปีข้างหน้า ปริมาณการดื่มเฉลี่ยของคนไทยจะเพิ่มขึ้น 13.9% นักดื่มหน้าใหม่จะเพิ่มขึ้นถึง 30-31% ทั้งในกลุ่มผู้ใหญ่และวัยรุ่น ส่วนนักดื่มประจำจะเพิ่มขึ้น 20.1 % หรือกล่าวได้ว่า ประมาณ 15% ของนักดื่มนานๆ ครั้งจะกลายเป็นขี้เมาขาประจำ ซึ่งสาเหตุที่ทำให้ตัวเลขนักดื่มหน้าใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปี มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น นายมานิต นพอมรบดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะที่เป็นผู้ดูแล พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งประกาศใช้มาตังแต่ต้นปี 2551 ดูแลควบคุมทุกด้าน ทั้งการจำหน่าย การโฆษณา บอกว่า สาเหตุส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการขาดการประชาสัมพันธ์และการให้ความรู้กับประชาชน มีข้อมูลวิจัยที่น่าตกใจ จากสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ เปิดเผย ว่า เยาวชนไทยดื่มเหล้าเพิ่มขึ้นจนอยู่ในขั้นวิกฤต โดยหากเทียบเป็นเบียร์แล้ว วัยรุ่นชาย อายุ 12-19 ปี ดื่มเฉลี่ยครั้งละ 3.8 ขวดใหญ่หรือ 4 ขวดใหญ่ คิดเป็นปีละ 367 ขวด ขณะที่วัยรุ่นหญิงดื่มเฉลี่ยครั้งละ 2 ขวด ปีละ 92 ขวดใหญ่ เด็กที่เริ่มดื่มแล้วส่วนใหญ่ก็จะดื่มและเมาเป็นประจำ เหตุผลสำคัญคือการโฆษณาสุรา ทั้งทางตรงทางอ้อม และการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อย่างดนตรีและกีฬา ซึ่งล้วนให้ความสำคัญกับเยาวชนคนหนุ่มสาวทั้งสิ้น ดังนั้น นายแพทย์ทักษพล ธรรมรังสี ผู้อำนวยการศูนย์วิชัยปัญหาสุรา (ศวส) จึงอยากเรียกร้องให้คนไทยตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวให้มาก เพราะจากผลวิจัย ล้วนแล้วแต่แสดงให้เห็นถึงวิกฤตของปัญหาน้ำเมาในสังคมไทย ทั้งที่เป็นปัญหาที่ป้องกันและหลีกเลี่ยงได้ หากสังคมไทยเอาจริงเอาจังพอ และต้องเร่งผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติ "ถึงเวลาที่ประเทศไทยต้องทบทวนถึงกลไกการรับมือกับปัญหาน้ำเมาอย่างจริงจัง เพราะถึงแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีกฎหมายและมาตรการต่างๆ อยู่ไม่น้อย แต่ก็ยังมีช่องว่างในระบบที่สำคัญอีกมากมาย อีกทั้งการขาดยุทธศาสตร์เพื่อกำกับให้มาตรการต่างๆ เหล่านี้ไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายและการสนับสนุนให้มีมาตรการระดับท้องถิ่น โดยข้อจำกัดเหล่านี้และแนวทางการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อยู่ในร่างยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ ซึ่งเป็นผลผลิตของกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ที่ได้ดำเนินการโดยคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน จากสภาพการณปัญหา การประชุมครั้งนี้ จึงนำไปสู่การกำหนดแผนยุทธศาสตร์ 5 ด้านเบื้องต้น ได้แก่ 1.ยุทธศาสตร์การควบคุมการเข้าถึงทางเศรษฐศาสตร์และทางกายภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการกำหนดราคา สถานที่เวลาจำหน่าย และการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเยาวชน 2.ยุทธศาสตร์การปรับเปลี่ยนค่านิยมและแรงสนับสนุนในการดื่ม เกี่ยวข้องกับการควบคุมการตลาดและโฆษณา การให้ข้อมูลเพื่อลดการดื่ม 3.ยุทธศาสตร์การลดอันตรายจากการบริโภค เกี่ยวข้องกับการควบคุมการดื่มที่เสี่ยงกับความไม่ปลอดภัยสูง ทั้งการเมาและขับ รวมไปถึงการตรวจคัดกรองผู้ที่มึนเมาขณะขับขี่ 4.ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาแอลกอฮอล์ในระดับพื้นที่ มีนโยบายการควบคุมการดื่มแอลกอฮอล์ในแต่ละพื้นที่ชุมชน เช่น ในกองทัพ ตำรวจ โรงงาน หรือหน่วยงานต่าง ๆ และ 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลไกการจัดการ และสนับสนุนที่เข้มแข็ง ที่มุ่งให้ความรู้ป้องกันผลกระทบจากข้อตกลงเขตการค้าเสรี เนื่องจากข้อมูลในปัจจุบันพบว่า ในระยะอันใกล้นี้ ประเทศไทยเตรียมทำข้อตกลงทางการค้าร่วมกับหลายประเทศ ส่งผลให้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์บางรายการมีราคาถูกลง เพราะปลอดภาษี ซึ่งต้องมีการหาทางป้องกันทางอ้อมที่จะมีส่งผลกระทบต่อข้อตกลงทางการค้าโดยตรง ทั้งนี้ ศวส.และเครือข่าย ขอให้รัฐบาลช่วยสนับสนุนร่างยุทธศาสตร์ที่ร่วมร่างนี้ โดยผู้เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนที่ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนฉบับนี้ด้วย การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อปัญหาต่อสุขภาวะทางกาย จิตใจและสังคม และปัญญาของประชากรไทย ซึ่งผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อ ครอบครัว บุคคลรอบข้าง ชุมชน สังคมและประเทศ แต่ผลกระทบเชิงลบเหล่านี้ สามารถป้องกันและหลีกเลี่ยงได้ด้วยนโยบายแอลกอฮอล์ที่มีประสิทธิผลและการนำไปปฎิบัติอย่างจริงจังนั่นเอง ในตอนหน้า สำนักข่าวแห่งชาติ จะนำเสนอสถานการณ์และมาตรการควบคุมการจำหน่ายเหล้าปั่นและร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา ซึ่งเป็นอีกปัญหาที่ภาครัฐและหน่วยงานพยายามหาทางแก้ไข เพราะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและการศึกษาของเยาวชนไทยอย่างยิ่ง

Advertisement Replay Ad
มิ้นต์ ไม่อยากให้เร่งรัด แก๊งล่มหวนคืนดี บางอย่างต้องค่อยเป็นค่อยไป

มิ้นต์ ไม่อยากให้เร่งรัด แก๊งล่มหวนคืนดี บางอย่างต้องค่อยเป็นค่อยไป

สภาฯ ปารีส เตรียมชี้ชะตาธุรกิจ ‘ซ่องตุ๊กตายาง’ หลังถูกวิจารณ์หนัก

สภาฯ ปารีส เตรียมชี้ชะตาธุรกิจ ‘ซ่องตุ๊กตายาง’ หลังถูกวิจารณ์หนัก

ญาญ่า เคลียร์ดราม่า แม่แก้ว โพสต์อโหสิกรรม ความรักให้ลูกตัดสินใจเอง

ญาญ่า เคลียร์ดราม่า แม่แก้ว โพสต์อโหสิกรรม ความรักให้ลูกตัดสินใจเอง

หนุ่มใหญ่เปิดใจ ซองผ้าป่าดัง ทำไมใส่ชื่อ “เมียน้อย”

หนุ่มใหญ่เปิดใจ ซองผ้าป่าดัง ทำไมใส่ชื่อ “เมียน้อย”

ปันปัน เครียดหนัก อยากทำงานในวงการ แต่พ่อจะส่งไปเรียนเมืองนอก

ปันปัน เครียดหนัก อยากทำงานในวงการ แต่พ่อจะส่งไปเรียนเมืองนอก

‘อั้ม พัชราภา’ ขึ้นศาลเป็นพยานเบิกความ คดียักยอกทรัพย์เกือบ 40 ล้าน

‘อั้ม พัชราภา’ ขึ้นศาลเป็นพยานเบิกความ คดียักยอกทรัพย์เกือบ 40 ล้าน

ตร. รวบ 9 โจ๋ทุ่งใหญ่ ร่วมยิงน้องฟิวส์นักมวยดาวรุ่ง อ้างแค้นน้องชายถูกตีงานวัด

ตร. รวบ 9 โจ๋ทุ่งใหญ่ ร่วมยิงน้องฟิวส์นักมวยดาวรุ่ง อ้างแค้นน้องชายถูกตีงานวัด

ภาพประทับใจ โป๊ป ธนวรรธน์ เดินขอบคุณแฟนๆ กำลังใจสำคัญที่ทำให้ยังเข้มแข็ง

ภาพประทับใจ โป๊ป ธนวรรธน์ เดินขอบคุณแฟนๆ กำลังใจสำคัญที่ทำให้ยังเข้มแข็ง

วุ้นเส้น ไม่ระบุสถานะ เจนี่ มิกกี้ เรื่องของเพื่อนไม่อยากพูดเยอะ

วุ้นเส้น ไม่ระบุสถานะ เจนี่ มิกกี้ เรื่องของเพื่อนไม่อยากพูดเยอะ

สามีเผยนาทีอำลา สาวป่วยมะเร็งถ่ายพรีเวดดิ้งน้ำตาไหล ก่อนสิ้นใจ

สามีเผยนาทีอำลา สาวป่วยมะเร็งถ่ายพรีเวดดิ้งน้ำตาไหล ก่อนสิ้นใจ

มองอดีตเข้าใจปัจจุบัน พาเยือน ‘ถ้ำ’ ที่เคยเป็นบ้านของ ‘สี จิ้นผิง’ ในวัยหนุ่ม

มองอดีตเข้าใจปัจจุบัน พาเยือน ‘ถ้ำ’ ที่เคยเป็นบ้านของ ‘สี จิ้นผิง’ ในวัยหนุ่ม

อ.หื่นลวงนศ.ทำอนาจาร อ้างมีใจให้ พาเข้าม่านรูดหวังเคลม

อ.หื่นลวงนศ.ทำอนาจาร อ้างมีใจให้ พาเข้าม่านรูดหวังเคลม

โซเฟีย ลา เปิดใจชีวิตเป็นหม้ายมา 18 ปี เพราะความไว้เนื้อเชื่อใจสามี

โซเฟีย ลา เปิดใจชีวิตเป็นหม้ายมา 18 ปี เพราะความไว้เนื้อเชื่อใจสามี

เกาหลีใต้จะส่งนักร้อง K-pop ไปร่วมการแสดงที่กรุงเปียงยาง

เกาหลีใต้จะส่งนักร้อง K-pop ไปร่วมการแสดงที่กรุงเปียงยาง

ด่วน! 'ประยุทธ์' งัด ม. 44 เด้ง 'สมชัย' พ้น กกต. เหตุสัมภาษณ์สื่อไม่เหมาะสม

ด่วน! 'ประยุทธ์' งัด ม. 44 เด้ง 'สมชัย' พ้น กกต. เหตุสัมภาษณ์สื่อไม่เหมาะสม

รถบรรทุกไก่เบรกแตกชน 6 คันรวด 'สืบศักดิ์ ผันสืบ' บาดเจ็บ

รถบรรทุกไก่เบรกแตกชน 6 คันรวด 'สืบศักดิ์ ผันสืบ' บาดเจ็บ

โป๊ป ธนวรรธน์ ไม่มีอะไรแก้ตัว เสียใจที่สุดคือเป็นคนที่ดีพร้อมสำหรับทุกคนไม่ได้

โป๊ป ธนวรรธน์ ไม่มีอะไรแก้ตัว เสียใจที่สุดคือเป็นคนที่ดีพร้อมสำหรับทุกคนไม่ได้

เจ้าแม่ตะเคียนเตือนแล้ว! ต้นไม้ทับรถตำรวจพังนับ 10 คัน

เจ้าแม่ตะเคียนเตือนแล้ว! ต้นไม้ทับรถตำรวจพังนับ 10 คัน

‘บิ๊กตู่’ ลั่น ‘ไม่เบี้ยวเลือกตั้ง’ – ขู่ ‘มิ.ย.พรรคไหนไม่มาคุย กำหนดวันไม่ได้’

‘บิ๊กตู่’ ลั่น ‘ไม่เบี้ยวเลือกตั้ง’ – ขู่ ‘มิ.ย.พรรคไหนไม่มาคุย กำหนดวันไม่ได้’

รวมฮิตทีเด็ด โอซา แวง เซ็กซี่อินเตอร์ งานดีโลกต้องจำ

รวมฮิตทีเด็ด โอซา แวง เซ็กซี่อินเตอร์ งานดีโลกต้องจำ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์