ไทย-กัมพูชา จากอดีตถึงปัจจุบัน : ความร่วมมือด้านวัฒนธรรม การท่องเที่ยว การศึกษา การสาธารณสุข

ไทย-กัมพูชา จากอดีตถึงปัจจุบัน : ความร่วมมือด้านวัฒนธรรม การท่องเที่ยว การศึกษา การสาธารณสุข

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ก่อนจะเกิดความขัดแย้ง ไทยและกัมพูชามีความร่วมมือต่อกันมากมาย ดังที่สำนักข่าวแห่งชาติได้เสนอไปแล้วถึงความสัมพันธ์ด้านการค้า โดยเฉพาะการค้าชายแดนไทย-กัมพูชาที่มีมูลค่ามหาศาล ตั้งแต่ระดับรากหญ้าไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตามสิ่งที่มองข้ามไม่ได้ก็คือ ไทยและกัมพูชามีความร่วมมือด้านวัฒนธรรม การท่องเที่ยว การศึกษา และการสาธารณสุขอย่างดีต่อกันอีกด้วย วัฒนธรรม-ประวัติศาสตร์-การท่องเที่ยว วันที่ 31 ตุลาคม 2546 ได้มีความร่วมมือครั้งสำคัญด้านวัฒนธรรม ประวัติ และการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับกัมพูชา คือได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสมาคมวัฒนธรรมไทย-กัมพูชา โดยมีกรมสารนิเทศ กระทรวงการ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสมาคมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นพื้นฐานของการสร้างความเข้าใจในระดับประชาชนต่อประชาชนของทั้งสองประเทศ ในปี 2550 ประเทศไทยได้ประกาศว่ามีความพร้อมขยายความร่วมมือด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และการท่องเที่ยวกับกัมพูชา โดยในขณะนั้นนายนายเตช บุนนาค ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานสมาคมวัฒนธรรมไทย -กัมพูชา ได้นำคณะ ผู้แทนไทยไปร่วมการประชุมคณะอนุกรรมาธิการร่วมไทย - กัมพูชาเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 ณ กรุงพนมเปญ ผู้แทนจากอนุกรรมการด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และการท่องเที่ยวของทั้งสองฝ่ายได้หารือกันเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานของสมาคมฯ และมีแผนที่จะดำเนินโครงการร่วมกันในกรอบวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และการท่องเที่ยวในปี 2549 และ 2550 ทั้งนี้ เป็นไปเพื่อขยายความร่วมมือและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศ โดยในขณะนั้นมีแผนการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้ คณะอนุกรรมาธิการร่วมด้านวัฒนธรรมไทยและกัมพูชามีโครงการจะร่วมกันจัดพิมพ์พจนานุกรมไทย เขมร และพจนานุกรมเขมร ไทย รวมทั้งแปลและจัดพิมพ์นิทานพื้นบ้านกัมพูชาฉบับภาษาไทย คณะอนุกรรมาธิการร่วมด้านประวัติศาสตร์ทั้งงฝ่ายมีแผนดำเนินการแปลและจัดพิมพ์ศิลาจารึกสุโขทัย ฉบับภาษาเขมร และศิลาจารึกพระชัยวรมันที่ 7 ฉบับภาษาไทย รวมทั้งจะดำเนินการแปลและจัดพิมพ์พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ฉบับภาษาเขมร นอกจากนั้น กำลังเตรียมแผนศึกษาแบบเรียนด้านประวัติศาสตร์ชั้นประถม มัธยมของไทยและกัมพูชา คณะอนุกรรมาธิการร่วมด้านการท่องเที่ยว ไทยและกัมพูชาจะร่วมกันจัดทำวารสารท่องเที่ยว "Two Kingdoms, One Destination คู่มือข้อควรรู้ด้านวัฒนธรรมไทย สำหรับนักท่องเที่ยวกัมพูชา และจัดการฝึกอบรมมักคุเทศก์ของทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อให้เข้าใจวัฒนธรรมของไทยและกัมพูชา โดยหากแผนการดำเนินงานดังกล่าวไม่ชะงักและสามารถนำมาปฏิบัติได้จริง ผลประโยชน์ที่แท้จริงจะตกแก่ประชาชนชาวไทยและชาวกัมพูชาทุกคน ที่จะมีความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจอันดี และมีความเกื้อกูลต่อกันมากขึ้น การศึกษาและการสาธารณสุข หลังจากปะทุความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชา ได้มีเสียงแสดงความเป็นห่วงเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทย-กัมพูชา ซึ่งมีการรับนักศึกษากัมพูชาเข้ามาศึกษาในประเทศไทย ในการนี้ รศ.โกวิท เชื่อมกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า กรณีรัฐบาลไทยกับกัมพูชา ได้ลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันจนเกิดสถานการณ์ตึงเครียดอยู่ในขณะนี้ ไม่ได้ส่งผลกระทบกับ โครงการความร่วมมือเพื่อการศึกษาทั้ง 2 โครงการ คือ โครงการนักเรียนทุนพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้พระราชทานทุน ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยกัมปงเชอร์เตียน จังหวัดกัมปงทม และ โครงการความร่วมมือทางด้านการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ กับวิทยาลัยในพนมเปญประเทศกัมพูชา โดยได้ส่งนักศึกษาเข้ามาศึกษาในภาควิชาต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ โครงการละ 10 คนต่อปี เพื่อให้นักศึกษาชาวกัมพูชาได้รับความรู้ด้านสาขาวิชาที่ขาดแคลน เช่น สาขาคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ สาธารณสุขชุมชน และ สาขาบรรณรักษ์ศาสตร์ หรือ สาขาสารสนเทศศาสตร์เป็นต้น เพื่อจะได้นำความรู้ไปปฏิบัติภารกิจหรือรับราชการในท้องถิ่นจังหวัดของตัวเอง ที่ประเทศกัมพูชาต่อไป ในด้านการสาธารณสุข ประเทศไทยมีความพร้อมมากกว่ากัมพูชา ไม่ว่าจะในด้านบุคลากร สถาบันการศึกษา หรือแม้กระทั่งอุปกรณ์ จึงได้มีความช่วยเหลือแก่กัมพูชาเสมอมา เช่น โครงการควบคุมโรคมาลาเรียตามแนวชายแดน ซึ่งประเทศไทยให้ความช่วยเหลือกัมพูชาทั้งในส่วนของยารักษาโรคและการสนับสนุนความรู้ทางวิชาการ โดยทางการไทยมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการสาธารณสุข โดยได้รับคำยืนยันจาก นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขว่าประเทศไทยให้ความช่วยเหลือประเทศกัมพูชาในด้านสาธารณสุขเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชน และมนุษยธรรม แม้แต่ในยามสงครามเป็นศัตรูกันยังหยิบยื่นยาให้กันได้ ดังนั้น ไม่อยากให้นำเรื่องของสุขภาพประชาชนมาเป็นส่วนหนึ่งของการตอบโต้ทางการเมือง เพราะอย่างไรประชาชนของทั้ง 2 ประเทศก็ถือเป็นคนในประเทศภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงด้วยกันและประเทศไทยถือว่ามีความเข้มแข็งด้านสาธารณสุขมากที่สุดในภูมิภาค เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ในด้านต่าง ๆ ระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาอย่างละเอียด จะเห็นได้ชัดว่า แม้รัฐบาลทั้งสองจะเกิดข้อพิพาทและความขัดแย้งระหว่างกัน แต่ในระดับอื่น ๆ กลับยังคงพยายามรักษาความสัมพันธ์ไว้ต่อกันอย่างเหนียวแน่นที่สุด ตั้งแต่ระดับรากหญ้า ปัญญาชน จนถึงระดับความร่วมมือในด้านอื่น ๆ ที่ต่างต้องเกื้อกูลต่อกัน ทั้งในฐานะเพื่อนบ้าน และผู้มีสัมพันธ์อันดีต่อกันมายาวนาน สิ่งเดียวที่ประชาชนทั้งสองประเทศหวังเหมือน ๆ กันก็คือ ทางออกสู่ข้อยุติของความขัดแย้ง อันจะนำประโยชน์และความปกติสุขกลับมายังพี่น้องประชาชนชาวไทยและกัมพูชาทุกคนในเร็ววัน

Advertisement Replay Ad
ฝ่ายค้านโคโซโวขว้างแก๊สน้ำตากลางสภา ประท้วงมติเขตแดน

ฝ่ายค้านโคโซโวขว้างแก๊สน้ำตากลางสภา ประท้วงมติเขตแดน

สวยงาม ชายจีนเนรมิตตะเกียบ-วอลนัท เป็นสิ่งก่อสร้างโบราณจิ๋ว

สวยงาม ชายจีนเนรมิตตะเกียบ-วอลนัท เป็นสิ่งก่อสร้างโบราณจิ๋ว

แม่ชาวมาเลย์ให้ลูกวัย 3 ขวบนั่งจองที่จอดรถอยู่ลำพัง คนเดียวกว่าครึ่งชั่วโมง

แม่ชาวมาเลย์ให้ลูกวัย 3 ขวบนั่งจองที่จอดรถอยู่ลำพัง คนเดียวกว่าครึ่งชั่วโมง

แม่สุดประมาท เล่นแต่มือถือ ลูกเดินข้ามถนนถูกรถชนกระเด็น

แม่สุดประมาท เล่นแต่มือถือ ลูกเดินข้ามถนนถูกรถชนกระเด็น

ชายตกใจแจ้งตำรวจรถโดนทุบ คดีพลิกแค่เมียลืมปิดกระจก

ชายตกใจแจ้งตำรวจรถโดนทุบ คดีพลิกแค่เมียลืมปิดกระจก

ซักเคอร์เบิร์กยอมรับเฟซบุ๊กทำพลาด ข้อมูลผู้ใช้รั่วไหลกว่า 50 ล้านคน

ซักเคอร์เบิร์กยอมรับเฟซบุ๊กทำพลาด ข้อมูลผู้ใช้รั่วไหลกว่า 50 ล้านคน

ก้าวเดียวถึงยอด เผยภาพ "จิ้งซาน" ยอดเขาที่เล็กที่สุดในประเทศจีน

ก้าวเดียวถึงยอด เผยภาพ "จิ้งซาน" ยอดเขาที่เล็กที่สุดในประเทศจีน

ชาวโลกขนลุก ลิงสวนสัตว์เมืองจีน ตกใจได้สีหน้าคล้ายคนมาก

ชาวโลกขนลุก ลิงสวนสัตว์เมืองจีน ตกใจได้สีหน้าคล้ายคนมาก

“มาครง” ทุ่มงบมหาศาล หวัง “ภาษาฝรั่งเศส” เป็นภาษาหลักของโลก

“มาครง” ทุ่มงบมหาศาล หวัง “ภาษาฝรั่งเศส” เป็นภาษาหลักของโลก

เตรียมเก็บอัฐิ “สตีเฟน ฮอว์คิง” ข้างเซอร์ไอแซก นิวตัน และชาร์ลส์ ดาร์วิน

เตรียมเก็บอัฐิ “สตีเฟน ฮอว์คิง” ข้างเซอร์ไอแซก นิวตัน และชาร์ลส์ ดาร์วิน

แทบไม่เชื่อสายตา หญิงซื้อ “ปลาพิการ” กลับบ้านมาดูแลจนหายดี

แทบไม่เชื่อสายตา หญิงซื้อ “ปลาพิการ” กลับบ้านมาดูแลจนหายดี

ประธานาธิบดีเมียนมา ประกาศลาออก-มีผลทันที

ประธานาธิบดีเมียนมา ประกาศลาออก-มีผลทันที

น่านับถือ หญิงจีนพิการผู้สร้างแรงบันดาลจนกลายเป็น “เน็ตไอดอล”

น่านับถือ หญิงจีนพิการผู้สร้างแรงบันดาลจนกลายเป็น “เน็ตไอดอล”

สุดประหลาด ปลาว่ายน้ำหาเรือขอดื่มเบียร์จากนักตกปลาที่บราซิล

สุดประหลาด ปลาว่ายน้ำหาเรือขอดื่มเบียร์จากนักตกปลาที่บราซิล

หนุ่มบังกลาเทศถูกสาวสาดน้ำกรด หลังปฏิเสธไม่ยอมรับรัก

หนุ่มบังกลาเทศถูกสาวสาดน้ำกรด หลังปฏิเสธไม่ยอมรับรัก

กราดยิงในโรงเรียนรัฐแมริแลนด์ นักเรียนเจ็บ 2 มือปืนดับ

กราดยิงในโรงเรียนรัฐแมริแลนด์ นักเรียนเจ็บ 2 มือปืนดับ

ญี่ปุ่นปิ๊งไอเดีย ใช้เสียงหมาเห่า-กวาง ป้องกันอุบัติเหตุรถไฟชินคันเซ็น

ญี่ปุ่นปิ๊งไอเดีย ใช้เสียงหมาเห่า-กวาง ป้องกันอุบัติเหตุรถไฟชินคันเซ็น

เศร้า "ซูดาน" แรดขาวเหนือเพศผู้ตัวสุดท้ายของโลก ตายแล้ว

เศร้า "ซูดาน" แรดขาวเหนือเพศผู้ตัวสุดท้ายของโลก ตายแล้ว

เจ้าหน้าที่สวนสัตว์เม็กซิโกลืมปิดประตู ถูกสิงโตขย้ำดับสยองคากรง

เจ้าหน้าที่สวนสัตว์เม็กซิโกลืมปิดประตู ถูกสิงโตขย้ำดับสยองคากรง

สภาฯ ปารีส เตรียมชี้ชะตาธุรกิจ ‘ซ่องตุ๊กตายาง’ หลังถูกวิจารณ์หนัก

สภาฯ ปารีส เตรียมชี้ชะตาธุรกิจ ‘ซ่องตุ๊กตายาง’ หลังถูกวิจารณ์หนัก

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์