''4 ปีแห่งความสำเร็จ''

''4 ปีแห่งความสำเร็จ''

โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว

ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลใน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงเล็งเห็นความสำคัญของความอบอุ่นในสถาบันครอบครัว อันจะเป็นรากฐานในการพัฒนาและก่อเกิดสังคมที่สงบร่มเย็นในอนาคต จึงทรงขยายงานจาก โครงการ สายใยรักจากแม่สู่ลูก เป็น โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2548 ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันประสูติ และด้วยแนวพระราชดำริที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทาน และพระปณิธานที่แน่วแน่ใน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทำให้การดำเนินงานของโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ มีวิวัฒนาการ และเกิดกระบวนการเรียนรู้มากมาย นับแต่ก้าวแรกจวบจนปัจจุบัน

4 พื้นที่นำร่องในโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ เมื่อปี 2548 เกิดขึ้นในพื้นที่โครงการส่วนพระองค์ 904 (กรุงเทพมหานคร), เชียงใหม่, นครราชสีมา และนครศรีธรรมราช โดยมุ่งกิจกรรมเสริมสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัวยามสุข ไม่ว่าจะเป็นการก่อตั้ง กองทุนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ, ศูนย์พัฒนาเด็กทีปังกรรัศมีโชติ, ศาลาเรียนรู้ สายใยรักแห่งครอบครัวฯ, การบรรเทาและบำรุงขวัญราษฎรในยามทุกข์ ได้แก่ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม มกุฎราชกุมาร, กองทุนทีปังกร นภัทรบุตร, โครงการครัวสายใยรักแห่งครอบครัว, โครงการฟื้นฟูสายใยรักแห่งครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติ, งานมห กรรมผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้าน สายใยรักแห่งครอบครัวเพื่อฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติ และ ตลาดนัดโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว เป็นต้น

โครงการต่าง ๆ ในพระราชดำริและพระดำริของทั้งสองพระองค์ สร้างความสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพสกนิกรไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังเป็นการวางรากฐานในการสร้างเสริมครอบครัวและสังคมไทยให้เข้มแข็ง ทั้งนี้การดำเนินงานต่าง ๆ จะประสบความสำเร็จไม่ได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานหรือภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในปี 2551 จึงมีการเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนเพื่อเพิ่มศักยภาพ โดยมีสมาชิกโครงการและครอบครัวหมู่บ้านเป็นฐานแห่งการพัฒนา และด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานแนวทางการพัฒนาดำเนินงาน จึงได้จัดตั้งหน่วยบริการในพื้นที่เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเชื่อมโยงกลุ่มคนทุกวัย ภายใต้ชื่อ ศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ

ตลอดระยะเวลาของการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จ เยี่ยมราษฎร และทรงติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด ทำให้ทรงทราบถึงปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ตลอดจนโอกาสเพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ จึงมีพระดำริให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมจัดตั้ง ศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ขึ้น ใน 4 ภูมิภาค เพื่อเป็นต้นแบบและศูนย์การเรียนรู้ในการพัฒนา เป็นห้องสมุดมีชีวิต และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยก่อตั้งเป็นที่แรกที่ จ.ราชบุรี ในปี 2552 และจะขยายไปสู่ภาคอื่น ๆ ต่อไป ให้ครอบคลุม 76 จังหวัด และจัดตั้งศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวฯ อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง ภายในปี 2555

ทั้งนี้จากผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ จำนวน 2,531 ครัวเรือน พบว่าสมาชิกยังประสบปัญหาครอบครัวขาดความอบอุ่น ไม่สามารถเข้าถึงบริการเบื้องต้นของภาครัฐ จึงจำเป็นต้องเร่งช่วยเหลือ และประสานสมาชิกที่อยู่ในชุมชนเดียวกันเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหา เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สมาชิกและชุมชน และเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการให้เข้าถึงประชาชนมากขึ้นและฉลองที่โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ครบ 2 ปี จึงได้เริ่มต้นจัดงานแสดงนิทรรศการ และออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสมาชิกเป็นครั้งแรกในเดือน ธ.ค. 2550 ถัดมาในปี 2551 ได้จัดงานขึ้นอีกครั้งภายใต้ชื่อ 3 ปี โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว

สำหรับปี 2552 นี้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะเจ้าภาพหลักได้ร่วมกับภาคี จัดงานในชื่อ 4 ปี สายใยรักแห่งครอบครัว ระหว่างวันที่ 8- 13 ธ.ค. เวลา 10.00-20.00 น. ณ ฮอลล์ 7-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวราชายาฯ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ จะเสด็จฯ ทรงเปิดงาน ในวันที่ 9 ธ.ค. นี้ เวลา 14.00 น.

ภายในงานได้จำลอง หมู่บ้านสายใยรัก ที่แสดงวิถีความเป็นอยู่ของชาวบ้านเชื่อมโยงการสนับสนุน และส่งเสริมการพัฒนาจากหน่วยบริการของรัฐสู่ครอบครัว และชุมชนส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และสุขอนามัยในครัวเรือน ยึดนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต พร้อมทั้งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติแสดงผลสำเร็จของโครงการตลอดระยะเวลา 4 ปี ใน 39 จังหวัดภายใต้ 6 ประเด็นหลัก ตามแนวคิดโครงการคือก่อปฐมนมแม่, ครอบครัวอบอุ่นต้นทุนสังคม, สุขอนามัยในบ้านสานสุข, แท้มั่นคงเศรษฐกิจพอเพียง, พัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืน รื่นรมย์สังคมไทย และเรียนรู้ตลอดชีวิตคิดแหลมคม

โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ นับเป็นโครง การที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงทุ่มเทพระวรกาย ทุ่มเทพระทัยในการทรงงาน และในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน.

Advertisement Replay Ad
เปิดภาพมุมสูงบ้าน 'ป้าทุบรถ' แม้ลานจอดรถโล่ง แต่ยังเจอจอดขวางหน้าบ้าน

เปิดภาพมุมสูงบ้าน 'ป้าทุบรถ' แม้ลานจอดรถโล่ง แต่ยังเจอจอดขวางหน้าบ้าน

คลิปเก้าอี้พิศวง คนนั่งกี่ทีก็ล้มไม่เป็นท่า ที่เก่าเวลาใกล้เคียงกัน

คลิปเก้าอี้พิศวง คนนั่งกี่ทีก็ล้มไม่เป็นท่า ที่เก่าเวลาใกล้เคียงกัน

สาวแฉแหลก หลังเจอหลักฐานมัดแฟนนอกใจ แอบคบหาผู้หญิงที่เจอในเกม

สาวแฉแหลก หลังเจอหลักฐานมัดแฟนนอกใจ แอบคบหาผู้หญิงที่เจอในเกม

เมื่อกราฟิกดีไซเนอร์ และ Illustrator แถวหน้าของเมืองไทยดีไซน์ “ป้ายหน้าบ้านป้าทุบรถ”

เมื่อกราฟิกดีไซเนอร์ และ Illustrator แถวหน้าของเมืองไทยดีไซน์ “ป้ายหน้าบ้านป้าทุบรถ”

กทม.เตรียมเสนอให้ "ตัวเงินตัวทอง" ขึ้นเป็นสัตว์เศรษฐกิจ

กทม.เตรียมเสนอให้ "ตัวเงินตัวทอง" ขึ้นเป็นสัตว์เศรษฐกิจ

ผู้ว่าฯ กทม.ลงดูบ้าน "ป้าทุบรถ" ปิดตลาดชั่วคราวสอบ 7 วัน

ผู้ว่าฯ กทม.ลงดูบ้าน "ป้าทุบรถ" ปิดตลาดชั่วคราวสอบ 7 วัน

สาวโพสต์เตือนภัย ถูกแท็กซี่จี้ชิงทรัพย์ กรีดแขนเลือดอาบ

สาวโพสต์เตือนภัย ถูกแท็กซี่จี้ชิงทรัพย์ กรีดแขนเลือดอาบ

บุกพิสูจน์บ้านป้าทุบรถ อึ้ง ทนดมกลิ่นเหม็นทั้งวัน ซ้ำจุดทิ้งขยะติดรั้ว-หนูวิ่งว่อน

บุกพิสูจน์บ้านป้าทุบรถ อึ้ง ทนดมกลิ่นเหม็นทั้งวัน ซ้ำจุดทิ้งขยะติดรั้ว-หนูวิ่งว่อน

10 ปีที่ต้องทน! ป้าทุบรถ VS ป้าเพื่อนเจ้าของตลาด

10 ปีที่ต้องทน! ป้าทุบรถ VS ป้าเพื่อนเจ้าของตลาด

การบินไทยแจงเหตุ TG676 บินกลับฉุกเฉิน เพราะเครื่องยนต์ผิดปกติ

การบินไทยแจงเหตุ TG676 บินกลับฉุกเฉิน เพราะเครื่องยนต์ผิดปกติ

สรุปปัญหา 10 ปีที่ต้องเจอ "เจ้าของบ้าน ป้าทุบรถ" ระบายให้สังคมได้รับรู้

สรุปปัญหา 10 ปีที่ต้องเจอ "เจ้าของบ้าน ป้าทุบรถ" ระบายให้สังคมได้รับรู้

ศาลพิพากษาให้ ‘ชิเกตะ’ เป็นพ่ออุ้มบุญลูก 13 คน ตามกฎหมาย

ศาลพิพากษาให้ ‘ชิเกตะ’ เป็นพ่ออุ้มบุญลูก 13 คน ตามกฎหมาย

ผอ.เขตประเวศ เปิดใจ ไม่ได้เพิกเฉย ปมป้าทุบรถจอดขวางหน้าบ้าน

ผอ.เขตประเวศ เปิดใจ ไม่ได้เพิกเฉย ปมป้าทุบรถจอดขวางหน้าบ้าน

เจ้าของบ้าน ลั่นทุบรถเพราะอดทนถึงที่สุดแล้ว ที่ผ่านมาไม่เคยได้รับการดูแล

เจ้าของบ้าน ลั่นทุบรถเพราะอดทนถึงที่สุดแล้ว ที่ผ่านมาไม่เคยได้รับการดูแล

ทนายฟันธง ป้าทุบรถกระบะ ไม่ผิดฐานทำให้เสียทรัพย์

ทนายฟันธง ป้าทุบรถกระบะ ไม่ผิดฐานทำให้เสียทรัพย์

ดูกันจะจะ ป้ายหน้าบ้านป้าทุบรถกระบะสาว

ดูกันจะจะ ป้ายหน้าบ้านป้าทุบรถกระบะสาว

ทำไมต้องทุบ! มุมมองที่แตกต่าง จอดรถขวางหน้าบ้าน

ทำไมต้องทุบ! มุมมองที่แตกต่าง จอดรถขวางหน้าบ้าน

ลูกหลานช็อก หญิงชราป่วยอัมพาต ถูกคนดูแลเอาไม้ถูพื้นเช็ดหน้า

ลูกหลานช็อก หญิงชราป่วยอัมพาต ถูกคนดูแลเอาไม้ถูพื้นเช็ดหน้า

เจ้าของรถกระบะถูกทุบ รับผิดคิดว่าบ้านนี้ไม่มีคนอาศัย แต่ไม่น่ามาทุบรถ

เจ้าของรถกระบะถูกทุบ รับผิดคิดว่าบ้านนี้ไม่มีคนอาศัย แต่ไม่น่ามาทุบรถ

ทนายเกิดผล แก้วเกิด ชี้ข้อกฎหมายจอดรถขวางหน้าบ้าน และ ทุบรถผู้อื่น

ทนายเกิดผล แก้วเกิด ชี้ข้อกฎหมายจอดรถขวางหน้าบ้าน และ ทุบรถผู้อื่น

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์