มทร.รัตนโกสิทร์รับตรงปี53

มทร.รัตนโกสิทร์รับตรงปี53

รศ.ดร.อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) รัตนโกสินทร์ เปิดเผยถึงแผนการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรีด้วยวิธีรับตรง ประจำปี 2553 จำนวน 1,840 คน ว่า ในส่วนของภาคปกติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ศาลายา) ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา รับ 10 คน วิศวกรรมโทรคมนาคม 10 คน วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 10 คน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 10 คน วิศวกรรมการวัดคุม 10 คน วิศวกรรมเครื่องกล 15 คน วิศวกรรมไฟฟ้า 15 คน วิศวกรรมโยธา (เทียบโอนรายวิชา) 15 คน วิศวกรรมโทรคมนาคม (ยกเว้นรายวิชา) 15 คน วิศวกรรมโยธา 10 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (วังไกลกังวล) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา รับ 10 คน คณะสถา ปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (ศาลายา) สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง รับ 10 คน เทคโนโลยีนิเทศศิลป์ 10 คน ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 10 คน เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 5 ปี 10 คน สถาปัตยกรรมและการออกแบบชุมชนเมือง 5 ปี 10 คน เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 3 ปี (เทียบโอนรายวิชา) 15 คน

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (วังไกลกังวล) สาขา วิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน รับ 15 คน เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบแม่พิมพ์ 15 คน เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 15 คน เทคโนโลยีสารสนเทศ 15 คน เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 4 ปี 15 คน เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 15 คน เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบแม่พิมพ์ 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา) 15 คน เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า (เทียบโอนรายวิชา) 15 คน เทคโน โลยีสารสนเทศ (เทียบโอนรายวิชา) 15 คน คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (วังไกลกังวล) สาขาวิชาการโรงแรม รับ 30 คน การท่องเที่ยว 30 คน คณะบริหารธุรกิจ (ศาลายา) สาขาวิชาการบัญชี รับ 10 คน การตลาด 10 คน การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 15 คน เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 25 คน การบัญชี (เทียบโอนรายวิชา) 10 คน การตลาด (เทียบโอนรายวิชา) 15 คน การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 1 เรียน (เทียบโอนรายวิชา) 15 คน การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 2 เรียน (เทียบโอนรายวิชา) 15 คน เทคโนโลยีสารกิจ-การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอนรายวิชา) 15 คน

คณะบริหารธุรกิจ (บพิตรพิมุข จักรวรรดิ) สาขาวิชาการบัญชี รับ 40 คน ภาษาอังกฤษธุรกิจ 20 คน การตลาด 15 คน การจัดการ-การจัดการทั่วไป 15 คน เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-การพัฒนาซอฟต์แวร์ 20 คน การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 15 คน การบัญชี (เทียบโอนรายวิชา) 40 คน ภาษาอังกฤษธุรกิจ (เทียบโอนรายวิชา) 20 คน การตลาด (เทียบโอนรายวิชา) 20 คน การจัดการ-การจัดการทั่วไป (เทียบโอนรายวิชา) 20 คน เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-การพัฒนาซอฟต์แวร์ (เทียบโอนรายวิชา) 20 คน คณะบริหารธุรกิจ (วังไกลกังวล) สาขาวิชาการบัญชี รับ 30 คน ภาษาอังกฤษธุรกิจ 15 คน การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 20 คน เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-การพัฒนาซอฟต์แวร์ 30 คน การบัญชี (เทียบโอนรายวิชา) 15 คน การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 1 เรียน (เทียบโอนรายวิชา) 15 คน การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 2 เรียน (เทียบโอนรายวิชา) 15 คน เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอนรายวิชา) 15 คน

คณะศิลปศาสตร์ (บพิตรพิมุข จักรวรรดิ) สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล รับ 25 คน ภาษาญี่ปุ่น 25 คน ภาษาจีน 25 คน วิทยาลัยเพาะช่าง สาขาวิชาจิตรกรรมไทย รับ 20 คน ประติมากรรมไทย 15 คน หัตถศิลป์ 15 คน จิตรกรรม 30 คน ประติมากรรม 20 คน ศิลปะภาพพิมพ์ 25 คน ออกแบบนิเทศศิลป์ 4 ปี 30 คน ออกแบบผลิตภัณฑ์ 30 คน ออกแบบภายใน 30 คน ศิลปะการถ่ายภาพ 30 คน หัตถกรรม 4 ปี 25 คน เครื่องปั้นดินเผา 15 คน เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี 25 คน

ในส่วน ภาคสมทบ/โครงการความร่วมมือ คณะวิศว กรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ศาลายา) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (เทียบโอนรายวิชา) สมทบ รับ 60 คน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (วังไกลกังวล) สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบแม่พิมพ์ (เทียบโอนรายวิชา) สมทบ รับ 25 คน เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า (เทียบโอนรายวิชา) สมทบ 25 คน เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอนรายวิชา) สมทบ 25 คน คณะบริหารธุรกิจ (ศาลายา) สาขาวิชาการบัญชี (เทียบโอนรายวิชา) ส10 คน เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-การ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอนรายวิชา) สมทบ 10 คน คณะบริหารธุรกิจ (วังไกลกังวล) สาขาวิชาการบัญชี (เทียบโอนรายวิชา) สมทบรับ 20 คน การบัญชี (เทียบโอนรายวิชา) พิเศษ 60 คน เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอนรายวิชา) พิเศษ 30 คน การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 1 เรียน (เทียบโอนรายวิชา) พิเศษ 60 คน การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 2 เรียน (เทียบโอนรายวิชา) พิเศษ 30 คน

คณะบริหารธุรกิจ (บพิตรพิมุข จักรวรรดิ) สาขาวิชาการบัญชี (เทียบโอนรายวิชา) สมทบ 1 รับ 20 คน การบัญชี (เทียบโอนรายวิชา) สมทบ 2 รับ 40 คน วิทยาลัยเพาะช่าง สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 4 ปี สมทบ รับ 30 คน ออกแบบผลิตภัณฑ์ สมทบ 30 คน ออกแบบภายใน สมทบ 30 คน และ ศิลปะการถ่ายภาพ 4 ปี สมทบ 30 คน

ซื้อใบสมัครที่ มทร.รัตนโกสินทร์ (ศาลายา) บพิตรพิมุข จักรวรรดิ วิทยาลัยเพาะช่าง และ วิทยาเขตวังไกลกังวล ตั้งแต่ บัดนี้จนถึงวันที่ 18 ม.ค. 53 จากนั้นสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ออนไลน์ เว็บไซต์ http://reg.rmutr.ac.th ตั้งแต่วันที่ 14-28 ธ.ค. 52 สมัครด้วยตนเอง ณ หน่วยรับสมัครวันที่ 11-18 ม.ค. 53.

Advertisement Replay Ad
สรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์ ประจำวันที่ 18 - 24 มี.ค. 2561

สรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์ ประจำวันที่ 18 - 24 มี.ค. 2561

ปิดตำนาน เสธ.แอ๊ว พลเอก อัครเดช ศศิประภา เสียชีวิตด้วยวัย 77 ปี

ปิดตำนาน เสธ.แอ๊ว พลเอก อัครเดช ศศิประภา เสียชีวิตด้วยวัย 77 ปี

รวบแล้ว 2 ฝรั่งถ่ายรูปไม่เหมาะสม ปีนระเบียงวัดพระแก้ว

รวบแล้ว 2 ฝรั่งถ่ายรูปไม่เหมาะสม ปีนระเบียงวัดพระแก้ว

โซเชียลระดมทุนช่วย "บุญหลาย" ควายท้องแก่ถูกรถชน

โซเชียลระดมทุนช่วย "บุญหลาย" ควายท้องแก่ถูกรถชน

“เจ๊หมวยไก่ทอด” จ่อถกเขตฯ ปมล้ำทางเท้าหลังคนบ่นอุบ แม่ค้าเผยขายได้โดนปรับทุกเดือน

“เจ๊หมวยไก่ทอด” จ่อถกเขตฯ ปมล้ำทางเท้าหลังคนบ่นอุบ แม่ค้าเผยขายได้โดนปรับทุกเดือน

โฆษกศาลชี้แจง ไม่มีฎีกาอวัยวะเพศเหม็นถูกสามีฟ้องหย่า

โฆษกศาลชี้แจง ไม่มีฎีกาอวัยวะเพศเหม็นถูกสามีฟ้องหย่า

เปิดใจสาวสักคิ้วชีวิตเปลี่ยน ได้ทรงสระอิ โดนสังคมมองว่าสร้างกระแส

เปิดใจสาวสักคิ้วชีวิตเปลี่ยน ได้ทรงสระอิ โดนสังคมมองว่าสร้างกระแส

นานจนจำไม่ได้ แก๊งเปรี้ยว หั่นศพ เผย แชทหลุดเซลฟี่จากหน้าบัลลังก์ศาล

นานจนจำไม่ได้ แก๊งเปรี้ยว หั่นศพ เผย แชทหลุดเซลฟี่จากหน้าบัลลังก์ศาล

สถิติเผย มอเตอร์เวย์ กรุงเทพ-ชลฯ ครองแชมป์ถนนอันตรายสุดในประเทศ

สถิติเผย มอเตอร์เวย์ กรุงเทพ-ชลฯ ครองแชมป์ถนนอันตรายสุดในประเทศ

แชทหลุด เปรี้ยว หั่นศพ เซลฟี่โชว์ผมสั้น คุยสยิวกับหนุ่มปริศนา

แชทหลุด เปรี้ยว หั่นศพ เซลฟี่โชว์ผมสั้น คุยสยิวกับหนุ่มปริศนา

น้องวอนออเจ้าให้อภัย ยันพี่สาวสติไม่ค่อยดี อัดคลิปด่าคนดู "บุพเพสันนิวาส"

น้องวอนออเจ้าให้อภัย ยันพี่สาวสติไม่ค่อยดี อัดคลิปด่าคนดู "บุพเพสันนิวาส"

จนท.โพสต์ถึง "ออเจ้า" หลังพบความเสียหายที่วัดไชยวัฒนาราม

จนท.โพสต์ถึง "ออเจ้า" หลังพบความเสียหายที่วัดไชยวัฒนาราม

ไม่มีการแย่งเงินบริจาคลุงซาเล้ง ลูกสาวเชื่อใส่ร้าย ย้ำเบิกจ่ายผ่านคนกลาง

ไม่มีการแย่งเงินบริจาคลุงซาเล้ง ลูกสาวเชื่อใส่ร้าย ย้ำเบิกจ่ายผ่านคนกลาง

ดาราซีรีส์ Love Sick "เกล นันญ์จีรา" สุดช้ำ พ่อไล่-ถ่มน้ำลายใส่ ควงแม่ร่ำไห้กับสื่อ

ดาราซีรีส์ Love Sick "เกล นันญ์จีรา" สุดช้ำ พ่อไล่-ถ่มน้ำลายใส่ ควงแม่ร่ำไห้กับสื่อ

ลูกชาย สนช.ไปเรียนนอกแอบถ่าย กกน.ผู้หญิงที่อังกฤษ

ลูกชาย สนช.ไปเรียนนอกแอบถ่าย กกน.ผู้หญิงที่อังกฤษ

รถพยาบาลกับเก๋งเฉี่ยวชนกัน จนท.ขอนำผู้ป่วยไปส่งรพ.ก่อน แต่คู่กรณีไม่ยอม

รถพยาบาลกับเก๋งเฉี่ยวชนกัน จนท.ขอนำผู้ป่วยไปส่งรพ.ก่อน แต่คู่กรณีไม่ยอม

เผยรถทัวร์ 2 ชั้น ยังวิ่งอยู่ 4,800 คัน ชี้เสี่ยงกว่ารถทัวร์ชั้นเดียว 6 เท่า

เผยรถทัวร์ 2 ชั้น ยังวิ่งอยู่ 4,800 คัน ชี้เสี่ยงกว่ารถทัวร์ชั้นเดียว 6 เท่า

ดารา-คนดัง ติดโผเกณฑ์ทหาร 2561 "มิกค์ ทองระย้า" ยืดอกสมัคร

ดารา-คนดัง ติดโผเกณฑ์ทหาร 2561 "มิกค์ ทองระย้า" ยืดอกสมัคร

เปิดใจ “น้ำมนต์ 2” ปัดไม่ใช่คนร้อยผัวสูบเงินชาย ช้ำลูกถูกล้อเหยียดหยาม

เปิดใจ “น้ำมนต์ 2” ปัดไม่ใช่คนร้อยผัวสูบเงินชาย ช้ำลูกถูกล้อเหยียดหยาม

ไม่สนป้ายห้าม! ฝรั่งสาวนั่งถ่ายรูปบน ‘ระเบียงวัดพระแก้ว’

ไม่สนป้ายห้าม! ฝรั่งสาวนั่งถ่ายรูปบน ‘ระเบียงวัดพระแก้ว’

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์