ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2552

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 15.14 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้ - นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นำคณะผู้จัดงานโครงการการแสดงเฉลิมพระเกียรติ เอกศิลปินน้อมใจถวายพระพรชัย เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 และ เอกศิลปินน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายบัตรโครงการดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย - พลเอก วันชัย เรืองตระกูล ประธานคณะกรรมการอำนวยการงานวันพ่อแห่งชาติปีพุทธศักราช 2551 นำ นายจรัล กุลละวิณิชย์ ที่ปรึกษานายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา พร้อมคณะกรรมการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานดังกล่าว เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย และคณะกรรมการสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา ผู้จัดงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2551 เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานดังกล่าว เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา พร้อมนางมาลินี พุคยาภรณ์ รองประธานจัดงานฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย - พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา รองประธานกรรมการเครือญาติราชสกุลเทพหัสดินพร้อมเครือญาติราชสกุลเทพหัสดิน เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และพระพุทธรูปปางสมาธิแกะสลักด้วยไม้สักทอง - ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภา ศาสตรสาธิต รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย นำนางสาวปัทมรัตน์ เต็มพิทักษ์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย พร้อมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ศรีสุริโยทัยสมาคม สมาคมผู้ปกครองและครูสตรีศรีสุริโยทัย เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กับผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ต่อจากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้ - นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นำผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมและผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายตู้หนังสือ พร้อมหนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย - นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด(มหาชน) นำคณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด(มหาชน) เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 5 ธันวาคม 2552 เพื่อสมทบกองทุนบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด(มหาชน) ในมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี 2552 สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา และสมทบทุนทุนการศึกษา นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ โครงการบัณฑิตคืนถิ่น ปีการศึกษา 2552 - นายอนันต์ เภตรา นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะกรรมทรีโบว์ลิ่งการกุศล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันดังกล่าว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย - นายมนุญ มุกข์ประดิษฐ์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ดังนี้ 1. นายฟูมิอากิ นางาชิมา ประธานกรรมการบริหารบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด พร้อมผู้บริหารของบริษัทฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนในโครงการหมู่บ้านชัยพัฒนา กาชาดไทย จังหวัดพังงา และ เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับบุคลากรที่ทำงานสนองในโครงการพระราชดำริในหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2. นางสล้าง บำรุงจิตต์ และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิชัยชัยพัฒนา และ สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล - นายฮิโตชิ ยาเบ กรรมการผู้จัดการบริษัท ชินเคน(ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัท ชินเคน (ประเทศไทย) จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ให้โอกาสที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการครบ 20 ปี ในเดือนสิงหาคม 2552 - นางสุนันทา ลีเลิศพันธ์ ประธานบริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด พร้อมคณะผู้บริหารของบริษัทฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันวิ่ง 32 ปี ดอกบัวคู่ มินิฮาล์ฟมาราธอน ประจำปี 2552 เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา - ภรดาสยาม แก้วประสิทธิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา นำคณะผู้บริหารครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายดีวีดีสารคดี "ควายไทย...ในนาข้าว และรางวัลชนะเลิศระดับโลก "เบสท์ วีดิโอกราฟฟี่ (Best Videographey) ที่ได้รับจากการส่งสารคดีดังกล่าวไปประกวด ณ ประเทศญี่ปุ่น - นายวงกต ตั้งสืบกูล ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายโต๊ะ และเก้าอี้นักเรียน เพื่อพระราชทานโรงเรียนหินลาด นาไฮ วิทยาคม อำเภอสามเงา จังหวัดตาก เวลา 16.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณทันตแพทย์สมศักดิ์ จักรไพวงศ์ ปธะธานคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย นำคณะกรรมการผู้บริหารราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเข็มวิทยฐานะสมาชิกกิตติมศักดิ์ และครุยวิทยฐานะของราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์นายแพทย์กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา นำนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ซึ่งได้รับพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาคเอเชีย และทุนการศึกษาพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคเอเชีย เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานทุนการศึกษาดังกล่าว ประจำปี 2552 ในโอกาสนี้ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย รองอธิการบดีหัวหน้าสำนักงานนักศึกษาผู้ประสานงานรัฐบาลไทย ผู้ประสานงานฝ่ายรับสมัครนักศึกษาและทุนการศึกษา เลขานุการฝ่าบาลไทย และข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย เวลา 17.14 น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดงาน "เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) 2552 วังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต ในโอกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงรอรับเสด็จ อนึ่ง มูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ได้กำหนดจัดงาน "เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) 2552 ระหว่างวันที่ 11 20 ธันวาคม 2552 ณ บริเวณพระตำหนัก วังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต สวนอัมพร และลานพระราชวังดุสิต ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานและภารกิจของมูลนิธิฯ ให้ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับอุบัติภัยต่างๆรวมถึงการป้องกันการฟื้นฟูและการช่วยเหลือสังคม ภายหลังเกิดภัยพิบัติ ตลอดจนการจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากชุมชน หน่วยงานและห้างร้านต่างๆ โดยรายได้จากการจัดงานจะนำเข้าสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาม สภากาชาดไทย ทั้งนี้ ภายในบริเวณงาน ได้แบ่งพื้นที่ร้านค้าและกิจกรรมเป็นโซนต่างๆ ได้แก่ พื้นที่ร้านค้าส่วนพระองค์ หรือ "ไฮ-เนส (Hi-Ness) จัดจำหน่ายสินค้าเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ผลิตภัณฑ์ฝีพระหัตถ์ ผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิต่างๆ อาทิ มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า มูลนิธิเพ็ชรรัตน์ สุวัทนา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงและร้านภูฟ้า พื้นที่สวนอัมพรเกษตรแฟร์ หรือ "ไฮ-แฟร์ (Hi-Fair) มีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรและถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป พื้นที่แสดงผลงานเกษตรกรดีเด่นหรือ "ไฮ-ไลท์ (Hi-Light) จัดแสดงผลผลิตดีเด่นของเกษตรกร อาทิ ไม้ดอก ไม้ประดับ และพืชผัก ผลไม้ ซึ่งประชาชนสามารถเลือกซื้อได้ในราคาย่อมเยา พื้นที่ผลิตผลคุณภาพเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) หรือ "ไฮ-ควอลิตี้ (Hi-Quality) จำหน่ายผลผลิตของราษฎรที่ประสบอุทกภัย และได้รับความช่วยเหลือ จนสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้ตามปรกติ พื้นที่พิเศษเฉพาะหรือ "ไฮ-เอ็น (Hi-N) และ "ไฮ-เกส (Hi-Guest) ประกอบด้วยร้านค้าจากกลุ่มศิลปิน สมาคม ชมรม และมูลนิธิต่างๆ และพื้นที่กิจกรรมสำหรับเด็กหรือไฮ-คิดส์ (Hi-Kids) ซึ่งมีกิจกรรมการละเล่นเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และเชาวน์ปัญญาสำหรับเด็ก นอกจากนี้ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ยังได้ร่วมนำผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ อาทิ ผ้าฝ้าย ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมฝีมือชาวบ้านและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของชาวบ้านมาวางจำหน่ายในบริเวณสวนอัมพรอีกด้วย ในวันเดียวกันนี้ เวลา 16.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล "วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส และมอบรางวัลกับทุนการศึกษาให้แก่ผู้ชนะการประกวดวรรณกรรมและผู้รับทุนการศึกษา ณ ตำหนักวาสุกรี วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

การบินไทยแจงเหตุ TG676 บินกลับฉุกเฉิน เพราะเครื่องยนต์ผิดปกติ

การบินไทยแจงเหตุ TG676 บินกลับฉุกเฉิน เพราะเครื่องยนต์ผิดปกติ

สรุปปัญหา 10 ปีที่ต้องเจอ "เจ้าของบ้าน ป้าทุบรถ" ระบายให้สังคมได้รับรู้

สรุปปัญหา 10 ปีที่ต้องเจอ "เจ้าของบ้าน ป้าทุบรถ" ระบายให้สังคมได้รับรู้

ศาลพิพากษาให้ ‘ชิเกตะ’ เป็นพ่ออุ้มบุญลูก 13 คน ตามกฎหมาย

ศาลพิพากษาให้ ‘ชิเกตะ’ เป็นพ่ออุ้มบุญลูก 13 คน ตามกฎหมาย

ผอ.เขตประเวศ เปิดใจ ไม่ได้เพิกเฉย ปมป้าทุบรถจอดขวางหน้าบ้าน

ผอ.เขตประเวศ เปิดใจ ไม่ได้เพิกเฉย ปมป้าทุบรถจอดขวางหน้าบ้าน

เจ้าของบ้าน ลั่นทุบรถเพราะอดทนถึงที่สุดแล้ว ที่ผ่านมาไม่เคยได้รับการดูแล

เจ้าของบ้าน ลั่นทุบรถเพราะอดทนถึงที่สุดแล้ว ที่ผ่านมาไม่เคยได้รับการดูแล

ทนายฟันธง ป้าทุบรถกระบะ ไม่ผิดฐานทำให้เสียทรัพย์

ทนายฟันธง ป้าทุบรถกระบะ ไม่ผิดฐานทำให้เสียทรัพย์

ดูกันจะจะ ป้ายหน้าบ้านป้าทุบรถกระบะสาว

ดูกันจะจะ ป้ายหน้าบ้านป้าทุบรถกระบะสาว

ทำไมต้องทุบ! มุมมองที่แตกต่าง จอดรถขวางหน้าบ้าน

ทำไมต้องทุบ! มุมมองที่แตกต่าง จอดรถขวางหน้าบ้าน

ลูกหลานช็อก หญิงชราป่วยอัมพาต ถูกคนดูแลเอาไม้ถูพื้นเช็ดหน้า

ลูกหลานช็อก หญิงชราป่วยอัมพาต ถูกคนดูแลเอาไม้ถูพื้นเช็ดหน้า

เจ้าของรถกระบะถูกทุบ รับผิดคิดว่าบ้านนี้ไม่มีคนอาศัย แต่ไม่น่ามาทุบรถ

เจ้าของรถกระบะถูกทุบ รับผิดคิดว่าบ้านนี้ไม่มีคนอาศัย แต่ไม่น่ามาทุบรถ

ทนายเกิดผล แก้วเกิด ชี้ข้อกฎหมายจอดรถขวางหน้าบ้าน และ ทุบรถผู้อื่น

ทนายเกิดผล แก้วเกิด ชี้ข้อกฎหมายจอดรถขวางหน้าบ้าน และ ทุบรถผู้อื่น

ครูปรีชา-เจ๊บ้าบิ่น ยอมรับแล้วคลิปเสียงหลุด เป็นของจริง

ครูปรีชา-เจ๊บ้าบิ่น ยอมรับแล้วคลิปเสียงหลุด เป็นของจริง

สรรพสามิตชี้แจง บุกตรวจเหล้าดิวตี้ฟรีถึงบ้านยึด 8 ขวด ปรับกว่า 3 หมื่น

สรรพสามิตชี้แจง บุกตรวจเหล้าดิวตี้ฟรีถึงบ้านยึด 8 ขวด ปรับกว่า 3 หมื่น

ผู้โดยสารระทึก เครื่องบินนกแอร์ขึ้นได้ 2 นาที ไฟพุ่ง-เครื่องยนต์ดับ

ผู้โดยสารระทึก เครื่องบินนกแอร์ขึ้นได้ 2 นาที ไฟพุ่ง-เครื่องยนต์ดับ

ชาวเน็ตแจงหญิงทุบรถ เผยเคยมีเหตุรถจอดขวางหน้าบ้านจนพ่อเสียชีวิต

ชาวเน็ตแจงหญิงทุบรถ เผยเคยมีเหตุรถจอดขวางหน้าบ้านจนพ่อเสียชีวิต

หนุ่มมีเมีย 2 คน เปิดใจ เคล็ดลับอยู่บ้านไร้หึง เขินคนมองแต่สนุก

หนุ่มมีเมีย 2 คน เปิดใจ เคล็ดลับอยู่บ้านไร้หึง เขินคนมองแต่สนุก

หนุ่มโพสต์เตือน หวยชุดถูกรางวัลที่ 5 แต่เจอสลากสอดไส้ สูญ 2 หมื่น

หนุ่มโพสต์เตือน หวยชุดถูกรางวัลที่ 5 แต่เจอสลากสอดไส้ สูญ 2 หมื่น

“เจ๊พัช-เจ๊บ้าบิ่น” สะอื้น หวั่นโดนจับเซ่นคดีหวย 30 ล้าน รับไร้เงินประกัน

“เจ๊พัช-เจ๊บ้าบิ่น” สะอื้น หวั่นโดนจับเซ่นคดีหวย 30 ล้าน รับไร้เงินประกัน

เจ้าหยกคีรี ไก่ชนโหด ฟันเงินเดิมพัน 33.7 ล้าน

เจ้าหยกคีรี ไก่ชนโหด ฟันเงินเดิมพัน 33.7 ล้าน

นักเรียนโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ประท้วงผู้บริหารไม่โปร่งใส

นักเรียนโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ประท้วงผู้บริหารไม่โปร่งใส

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์