ชัยชี้ปัญหาการเมืองไทยเกิดจากไม่รู้ปชต.จริง

ชัยชี้ปัญหาการเมืองไทยเกิดจากไม่รู้ปชต.จริง

ชัยชี้ปัญหาการเมืองไทยเกิดจากไม่รู้ปชต.จริง

"ชัย" ชี้ปัญหาการเมืองไทยมาจากการขาดความรู้ในระบอบ ปชต. วอนประชาชนหยุดเลือกสี ด้าน "นรนิติ" เปรียบโรงเรียนเป็นฮาร์ดแวร์ สร้าง ปชต.สู่เยาวชน หวัง ผู้บริหาร สพฐ.ปลูกฝัง "สิทธิหน้าที่พลเมือง" ให้กับเด็ก เพื่อให้ปชต.เบ่งบาน

ที่รัฐสภา เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 12 ธ.ค.สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับรัฐสภา และกระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการสัมมนา เรื่อง การเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในทางการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน" รุ่นที่ 1

นาย ประธานรัฐสภา กล่าวปาฐกถา หัวข้อ "บทบาทรัฐสภาในการสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ" ว่า ประเทศไทยประสบปัญหาทั้งการเมือง เศรษฐกิจ โดยรากเหง้าปัญหาที่แท้จริงคือ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการเมือง และระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ปลูกฝังค่านิยมประชาธิปไตยให้ประชาชนเป็นคลังของบ้านเมือง การให้ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทขับเคลื่อน มีส่วนร่วมปลูกฝังค่านิยมประชาธิปไตยที่ถูกต้องกับเด็กและเยาวชน ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเพื่อเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจตลอดจนสร้างทัศนคติที่จำเป็นต่อการพัฒนาการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้ผู้บริหารสถานศึกษาทั่วประเทศ 32,370 คน ที่เป็นผอ.โรงเรียนสังกัดสพฐ. 32,000 คน และผอ.หรือรองผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

"ผมขอน้อมนำกระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2494 ว่า "ประวัติศาสตร์ได้แสดงให้ปรากฏตลอดมาว่าชาติใดเสื่อมสูญย่อยยับอับปางไป ก็เพราะประชาชาติขาดสามัคคีธรรม แตกแยกเป็นหมู่คณะ เป็นพรรคเป็นพวก คอยเอารัดเอาเปรียบ ประหัตประหารซึ่งกันและกัน บางพรรคบางพวก ถึงกับเป็นไส้ศึกให้ศัตรูมาจู่โจมทำลายชาติของตนดังนี้ ข้าพเจ้าจึงขอชักชวนพี่น้องชาวไทยทั้งหลาย ให้ระลึกถึงพระคุณของบรรพบุรุษ ซึ่งได้กอบกู้รักษาบ้านเกิดเมืองนอนของเรามานั้นให้จงหนัก แล้วถือเอาความสามัคคี ความยินยอมเสียสละส่วนตัวเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่ของประเทศชาติเป็นคุณธรรมประจำใจอยู่เนืองนิจ จึงขอให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลาย จงบำเพ็ญกรณีกิจของตนแต่ละคน ด้วยซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทนและกล้าหาญ แล้วอุทิศความเสียสละส่วนตัว ความเหน็ดเหนื่อยลำบากยากแค้น เป็นพลีบูชาบรรพบุรุษ ผู้ซึ่งได้ก่อสร้างชาติเป็นมรดกตกทอดมาถึงพวกเราชาวไทยจนบัดนี้" นายชัย กล่าว

นายชัย กล่าวว่า เรื่องการพัฒนาประชาธิปไตย รัฐสภาจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพราะรัฐธรรมนูญ 50 หมวด 5 ส่วนที่ 10 กำหนดแนวนโยบายการมีส่วนร่วมของประชาชน ระบุชัดถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในมาตรา 87 (5) ทั้งส่งเสริมการศึกษา พัฒนาประชาชนเกี่ยวกับการเมืองประชาธิปไตย ให้มีการเลือกตั้งอย่างเที่ยงธรรม ประเทศถูกทำร้ายมามากแล้ว ต้องร่วมมือกันยุติปัญหา หยุดทำร้ายประเทศ หยุดเลือกสีและมาอยู่สีเดียวกันคือสีธงไตรรงค์

นายชัย กล่าวว่า รัฐบาลเพิ่งเสนอร่างกฎหมายเกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ มา 3 ฉบับ อาทิ ร่างแก้ไขพ.ร.บ.การศึกษา ฉบับที่... พ.ศ... ร่างพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่.... พ.ศ...... มาให้สภาเพื่อบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระ รวมทั้งร่างกฎหมายที่เสนอโดยส.ส.และภาคประชาชน คาดว่าเมื่อเปิดสมัยประชุมสภาสามัญทั่วไป จะรีบหยิบมาบรรจุเข้าสู่วาระการพิจารณาต่อไป

นายนรนิติ เศรษฐบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า อดีตประธานสภาสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวบรรยายพิเศษ เรื่อง "โรงเรียนกับการส่งเสริมประชาธิปไตยและสังคมสันติสุข" ว่า สถานศึกษามีความสำคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยมาก เพราะเป็นองค์กรที่ตกผลึกความคิดของคน เป็นผู้อบรมบ่มนิสัยทางการเมืองที่สำคัญ โรงเรียนเปรียบเหมือนเป็นฮาร์ดแวร์ ในการสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย ในการส่งต่อไปยังเด็กและเยาวชน ประชาธิปไตย หัวใจสำคัญ คือ การสร้างความเสมอภาคและเสรีภาพ เป็นหนึ่งในหลักที่คณะราษฎรประกาศเมื่อปี 2475 วัฒนธรรมประชาธิปไตยเป็นเรื่องของคนจำนวนมาก การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างสันติวิธี การสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยเป็นเรื่องท้าทาย ทำอย่างไรจะให้เด็กรู้สิทธิหน้าที่พลเมืองของตัวเอง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในระบอบประชาธิปไตย และ ครูมีหน้าที่สำคัญในส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย การรับรู้สิทธิหน้าที่พลเมือง เพราะประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินที่จะให้ใครเป็นผู้ปกครองประเทศ

"เราพูดเรื่องการซื้อเสียงกันมาก ถ้าประชาชนไม่รับไม่ทำจะมีได้อย่างไร ถ้าประชาชนรับและทำต้องคิดว่าจะแก้อย่างไร เป็นหน้าที่ครู ที่จะทำให้วัฒนธรรมประชาธิปไตย เป็นวิถีชีวิตพลเมืองไทยในอนาคต การสอนเด็กเรื่องเลือกตั้ง พรรคการเมือง อาจยังไกล แต่เริ่มได้ด้วยให้ฝึกวินัย การเลือกหัวหน้าห้อง เป็นต้น ถ้าเลือกวิถีประชาธิปไตย จะพอหวังได้ว่าสังคมจะเกิดสันติสุข ความหวังฝากไว้กับครู ผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญ เพื่อทำประชาธิปไตยในประเทศให้ดีขึ้น" นายนรนิติ กล่าว

 

 

Advertisement Replay Ad
'อภิสิทธิ์' แนะ 'ประยุทธ์' ส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความ กฎหมายเลือกต้ัง ส.ส.

'อภิสิทธิ์' แนะ 'ประยุทธ์' ส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความ กฎหมายเลือกต้ัง ส.ส.

เตรียมประชุมใหญ่ศาลฎีกา 26 เม.ย. เลือก 2 ว่าที่ กกต.ใหม่

เตรียมประชุมใหญ่ศาลฎีกา 26 เม.ย. เลือก 2 ว่าที่ กกต.ใหม่

เก็บตกสีสันผู้นำอาเซียนยุค 4.0 ฮิตเซลฟีลงโซเชียล

เก็บตกสีสันผู้นำอาเซียนยุค 4.0 ฮิตเซลฟีลงโซเชียล

‘ธนาธร’ ผุดโมเดลหนุนอีสปอร์ต ดันอินเตอร์เน็ตเข้าถึงทุกชนชั้น

‘ธนาธร’ ผุดโมเดลหนุนอีสปอร์ต ดันอินเตอร์เน็ตเข้าถึงทุกชนชั้น

คสช.แถลง 9 เดือนที่ผ่านมามีเรื่องร้องเรียนทุจริตเกือบ 600 เรื่อง

คสช.แถลง 9 เดือนที่ผ่านมามีเรื่องร้องเรียนทุจริตเกือบ 600 เรื่อง

ฟันธง "มาครงเมืองไทย" ชวดแจ้งเกิด

ฟันธง "มาครงเมืองไทย" ชวดแจ้งเกิด

สุดดุเดือด! 'ใบตองแห้ง' VS 'อภิสิทธิ์' ปะทะคารม 5 ปีแห่งความขัดแย้ง

สุดดุเดือด! 'ใบตองแห้ง' VS 'อภิสิทธิ์' ปะทะคารม 5 ปีแห่งความขัดแย้ง

นายกฯ เป็นพยาน MOU ต่อต้านการก่อการร้ายอาเซียน-ออสเตรเลีย

นายกฯ เป็นพยาน MOU ต่อต้านการก่อการร้ายอาเซียน-ออสเตรเลีย

“กี้ร์ อริสมันต์” ออกคุก คนเสื้อแดงแห่รับ พรมน้ำมนต์สะเดาะเคราะห์ หวังไม่กลับเข้าคุก

“กี้ร์ อริสมันต์” ออกคุก คนเสื้อแดงแห่รับ พรมน้ำมนต์สะเดาะเคราะห์ หวังไม่กลับเข้าคุก

‘ปิยบุตร’ ตอบกระแสสาววายสายจิ้น ไม่ใช่เรื่องไร้สาระ แต่มันคือวิถีวัยรุ่น

‘ปิยบุตร’ ตอบกระแสสาววายสายจิ้น ไม่ใช่เรื่องไร้สาระ แต่มันคือวิถีวัยรุ่น

ศาลให้ประกัน “อริสมันต์” ระหว่างฎีกาคดีนปช.ล้มถกอาเซียน

ศาลให้ประกัน “อริสมันต์” ระหว่างฎีกาคดีนปช.ล้มถกอาเซียน

‘สมยศ’ ไขก๊อกสมาชิก สนช.

‘สมยศ’ ไขก๊อกสมาชิก สนช.

ถูกจริตสาววาย! ธนาธร & ปิยบุตร อนาคต "คู่จิ้น" ใหม่ในการเมืองไทย

ถูกจริตสาววาย! ธนาธร & ปิยบุตร อนาคต "คู่จิ้น" ใหม่ในการเมืองไทย

บุพเพสันนิวาสนำพาโลโก้ "พรรคอนาคตใหม่" คล้ายฟิตเนสแห่งหนึ่งใน กทม.

บุพเพสันนิวาสนำพาโลโก้ "พรรคอนาคตใหม่" คล้ายฟิตเนสแห่งหนึ่งใน กทม.

สนช. เตรียมประชุมชี้ขาดส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกฎหมายเลือก ส.ว.

สนช. เตรียมประชุมชี้ขาดส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกฎหมายเลือก ส.ว.

พรรคอนาคตใหม่ เดิมพันการเมืองยุคต่อไปของธนาธรและผองเพื่อน

พรรคอนาคตใหม่ เดิมพันการเมืองยุคต่อไปของธนาธรและผองเพื่อน

‘ธนาธร’ จัดตั้งพรรคพรุ่งนี้ – ‘คสช.’ เบรกนัด #กินกาแฟกับธนาธร ส่อผิดกฎหมาย

‘ธนาธร’ จัดตั้งพรรคพรุ่งนี้ – ‘คสช.’ เบรกนัด #กินกาแฟกับธนาธร ส่อผิดกฎหมาย

'วิษณุ' ยืนยัน ศาลรัฐธรรมนูญตีความกฎหมายเลือกตั้ง ไม่กระทบโรดแมป

'วิษณุ' ยืนยัน ศาลรัฐธรรมนูญตีความกฎหมายเลือกตั้ง ไม่กระทบโรดแมป

บิ๊กตู่ชี้ คสช. ไปไหนไม่ได้ ต้องอยู่จนกว่าจะได้รัฐบาลใหม่

บิ๊กตู่ชี้ คสช. ไปไหนไม่ได้ ต้องอยู่จนกว่าจะได้รัฐบาลใหม่

'อังกฤษ' เรียกร้องไทยจัดเลือกตั้งภายใต้ระบอบประชาธิปไตยโดยเร็ว

'อังกฤษ' เรียกร้องไทยจัดเลือกตั้งภายใต้ระบอบประชาธิปไตยโดยเร็ว

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์