ข่าวในพระราชสำนักวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2553

ข่าวในพระราชสำนักวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2553

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 09.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อประทับเครื่องบินที่นั่ง เสด็จไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้น ประทับรถยนต์ที่นั่ง ไปทรงหล่อพระพุทธรูป ปางสมาธิพระประธาน ณ วัดขะจาว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันเดียวกันนี้ เวลา 16.19 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงหล่อพระพุทธรูปปางมารวิชัย ณ วัดท่าดินแดง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ อนึ่ง เมื่อวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 10.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองพิกุลทอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ไปยังสยามเฮลิคอปเตอร์ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสังวาลย์วิท 4 หมู่ที่ 2 บ้านวังไทร ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึง พระราชทานพระราชวโรกาสให้ครูตำรวจตระเวนชายแดน ครูอาสาสมัครผู้แทนนักเรียนชาย-หญิง เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานสิ่งของ และพระราชทานพันธุ์ไม้แก่ผู้แทนชาวบ้าน ทรงติดตามความก้าวหน้าของโรงเรียนและโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนมีการจัดฝึกอบรมครูบรรณารักษ์ ให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้ด้านวิชาชีพ เช่น การทำกล้วยฉาบที่นำกล้วยหิน ซึ่งเป็นพืชในท้องถิ่นมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า การจัดตั้งสหกรณ์โรงเรียนเพื่อเรียนรู้การทำงานอย่างเป็นระบบ รู้จักจดบันทึกรายรับ รายจ่าย สามารถบริหารจัดการรายได้ส่งผลให้ได้รับรางวัลชนะเลิศในการบันทึกบัญชี และรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการบันทึกรายงานการประชุมสหกรณ์โรงเรียน ประจำปี 2552 การส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว ผลไม้ และเลี้ยงสัตว์ ไปประกอบอาหารตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน การให้ความรู้แก่ราษฎรเกี่ยวกับประโยชน์และความสำคัญของหญ้าแฝก เนื่องจากพื้นที่โดยรอบโรงเรียนเป็นพื้นที่เชิงเขาที่เสี่ยงต่อการพังทลายของหน้าดิน ทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรห้องสมุด มุมคอมพิวเตอร์ มุมศาสนา และห้องพยาบาล ตลอดจนทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทำการรักษาราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ต่อจากนั้น เวลา 12.50 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาโจแมเราะ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ครูตำรวจตระเวนชายแดนภาค ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลนักเรียนชาย-หญิง เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานสิ่งของ และพระราชทานพันธุ์ไม้ผลแก่ผู้แทนชาวบ้าน ทรงติดตามการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการศึกษาและสุขอนามัยของนักเรียนและโครงการตามพระราชดำริ สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ภายหลังจบการศึกษา เช่น การเลี้ยงปลา ไก่ไข่ ไก้พื้นเมือง จัดอบรมวิชาชีพตัดผม การประดิษฐ์กล่องทิชชูจากเศษผ้า และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น การทำมะละกอกวน กล้วยฉาบ พร้อมทั้งทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์และหน่วยทันตกรรมพระราชทานที่ทำการตรวจรักษาราษฎรผู้ป่วยเจ็บ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สำหรับเป็นค่าเดินทางให้แก่ผู้ป่วยที่ต้องไปรักษาตัวยังโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างต่อเนื่องแล้วทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสจ ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์ ไปยังโรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 หมู่ที่ 4 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้แทนนักเรียนชาย-หญิง รับพระราชทานสิ่งของ ทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน ซึ่งในปัจจุบันมีการพัฒนาโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท ตามพระราชดำริ จนเป็น 1 ใน 3 โรงเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สามารถเข้าร่วมโครงการจัดทำเนื้อหาระบบ "อี -เลิร์นนิ่ง(e-Learning) ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ "อีดีแอลทีวี( EDLTV) ทั้งนี้ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริฯ จัดทำขึ้นและเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2550 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา จากนั้น ทรงพระดำเนินทอดพระเนตรกิจกรรมร้านสหกรณ์นักเรียน การแปรรูปผลผลิต โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เช่น เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก เพาะเห็ด และปลูกพืชผักสวนครัว การเพาะขยายพันธุ์บอนสีไม้ประดับที่นิยมปลูกในพื้นที่ สามารถจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่นักเรียน ในโอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทำการรักษาราษฎรผู้ป่วยเจ็บ และราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนินกลับที่ประทับแรม เรือนรับรองพิกุลทอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

จนท.โพสต์ถึง "ออเจ้า" หลังพบความเสียหายที่วัดไชยวัฒนาราม

จนท.โพสต์ถึง "ออเจ้า" หลังพบความเสียหายที่วัดไชยวัฒนาราม

ไม่มีการแย่งเงินบริจาคลุงซาเล้ง ลูกสาวเชื่อใส่ร้าย ย้ำเบิกจ่ายผ่านคนกลาง

ไม่มีการแย่งเงินบริจาคลุงซาเล้ง ลูกสาวเชื่อใส่ร้าย ย้ำเบิกจ่ายผ่านคนกลาง

ดาราซีรีส์ Love Sick "เกล นันญ์จีรา" สุดช้ำ พ่อไล่-ถ่มน้ำลายใส่ ควงแม่ร่ำไห้กับสื่อ

ดาราซีรีส์ Love Sick "เกล นันญ์จีรา" สุดช้ำ พ่อไล่-ถ่มน้ำลายใส่ ควงแม่ร่ำไห้กับสื่อ

ลูกชาย สนช.ไปเรียนนอกแอบถ่าย กกน.ผู้หญิงที่อังกฤษ

ลูกชาย สนช.ไปเรียนนอกแอบถ่าย กกน.ผู้หญิงที่อังกฤษ

รถพยาบาลกับเก๋งเฉี่ยวชนกัน จนท.ขอนำผู้ป่วยไปส่งรพ.ก่อน แต่คู่กรณีไม่ยอม

รถพยาบาลกับเก๋งเฉี่ยวชนกัน จนท.ขอนำผู้ป่วยไปส่งรพ.ก่อน แต่คู่กรณีไม่ยอม

เผยรถทัวร์ 2 ชั้น ยังวิ่งอยู่ 4,800 คัน ชี้เสี่ยงกว่ารถทัวร์ชั้นเดียว 6 เท่า

เผยรถทัวร์ 2 ชั้น ยังวิ่งอยู่ 4,800 คัน ชี้เสี่ยงกว่ารถทัวร์ชั้นเดียว 6 เท่า

ดารา-คนดัง ติดโผเกณฑ์ทหาร 2561 "มิกค์ ทองระย้า" ยืดอกสมัคร

ดารา-คนดัง ติดโผเกณฑ์ทหาร 2561 "มิกค์ ทองระย้า" ยืดอกสมัคร

เปิดใจ “น้ำมนต์ 2” ปัดไม่ใช่คนร้อยผัวสูบเงินชาย ช้ำลูกถูกล้อเหยียดหยาม

เปิดใจ “น้ำมนต์ 2” ปัดไม่ใช่คนร้อยผัวสูบเงินชาย ช้ำลูกถูกล้อเหยียดหยาม

ไม่สนป้ายห้าม! ฝรั่งสาวนั่งถ่ายรูปบน ‘ระเบียงวัดพระแก้ว’

ไม่สนป้ายห้าม! ฝรั่งสาวนั่งถ่ายรูปบน ‘ระเบียงวัดพระแก้ว’

พริตตี้สาวโวยลั่น รับจ้างมาเอ็นเตอร์เทน แต่เกือบโดนขืนใจ

พริตตี้สาวโวยลั่น รับจ้างมาเอ็นเตอร์เทน แต่เกือบโดนขืนใจ

เปิดภาพวงจรปิดเตือนภัย ชายดักตีหัวนักศึกษาสาว หน้า สตช.

เปิดภาพวงจรปิดเตือนภัย ชายดักตีหัวนักศึกษาสาว หน้า สตช.

วธ.ตามหา 6 บุคคลในภาพ ถวายงานใกล้ชิด “สมเด็จพระเทพฯ”

วธ.ตามหา 6 บุคคลในภาพ ถวายงานใกล้ชิด “สมเด็จพระเทพฯ”

"ระเบียบรัตน์" ชี้สาวแฉสัมพันธ์ "โป๊ป" สกัดดาวรุ่ง พวกติ่งหน้าหนาเสนอพลีกาย

"ระเบียบรัตน์" ชี้สาวแฉสัมพันธ์ "โป๊ป" สกัดดาวรุ่ง พวกติ่งหน้าหนาเสนอพลีกาย

“NewGen” ปีกหัก ประกาศปิดสายการบินโคราชหลังสงกรานต์ อ้างขาดทุน

“NewGen” ปีกหัก ประกาศปิดสายการบินโคราชหลังสงกรานต์ อ้างขาดทุน

เมืองคอนแจงดราม่า "วางยาสุนัข" ย้ำปฏิบัติตามหลัก วอนทุกฝ่ายเข้าใจ

เมืองคอนแจงดราม่า "วางยาสุนัข" ย้ำปฏิบัติตามหลัก วอนทุกฝ่ายเข้าใจ

คนขับร้องลั่น “เวรกรรม” ชนจยย.พ่วงข้างหลุด พระร่างกระเด็นลอยติดหน้ารถ

คนขับร้องลั่น “เวรกรรม” ชนจยย.พ่วงข้างหลุด พระร่างกระเด็นลอยติดหน้ารถ

คนดีอยู่ยาก! โซเชียลเตือนคนมีน้ำใจรับฝากส่งของไปรษณีย์ ระวังโดนคดียาเสพติดไม่รู้ตัว

คนดีอยู่ยาก! โซเชียลเตือนคนมีน้ำใจรับฝากส่งของไปรษณีย์ ระวังโดนคดียาเสพติดไม่รู้ตัว

ตูน บอดี้สแลม รับรางวัลเชิดชูผู้ทำความดี สาขาพัฒนาสังคมเมือง "โครงการก้าวคนละก้าว"

ตูน บอดี้สแลม รับรางวัลเชิดชูผู้ทำความดี สาขาพัฒนาสังคมเมือง "โครงการก้าวคนละก้าว"

5 คดีทำโทษเด็กให้หลาบจำหรือทำเพื่อสนองอารมณ์

5 คดีทำโทษเด็กให้หลาบจำหรือทำเพื่อสนองอารมณ์

ปศุสัตว์จำใจ "เซตซีโร่" เก็บสุนัขจรจัด ยืนยันเขาจากไปอย่างสบาย

ปศุสัตว์จำใจ "เซตซีโร่" เก็บสุนัขจรจัด ยืนยันเขาจากไปอย่างสบาย

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์