บทวิเคราะห์ : แนวทางการรับมือปัญหาภัยแล้งในไทย (ตอนที่ 1)

บทวิเคราะห์ : แนวทางการรับมือปัญหาภัยแล้งในไทย (ตอนที่ 1)

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ผ่านมาหลายหน่วยงานออกมาย้ำเตือนถึงปัญหาภัยแล้งว่า ในปี 2553 ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก และอาจเป็นปีที่ไทยต้องเผชิญผลกระทบจากการสูญเสียผลผลิตทางการเกษตรมากที่สุดปีหนึ่ง โดยกรมชลประทาน เปิดเผยว่า มีข้อบ่งชี้หลายอย่างว่าสถานการณ์ภัยแล้งปีนี้จะรุนแรงและยาวนานกว่าทุกปีและอาจรุนแรงกว่าปี 2537 ที่ขาดแคลนน้ำอย่างหนัก โดยเฉพาะปัจจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลกที่มีความแปรปรวนสูง รวมทั้งปรากฏการณ์เอลนินโญทำให้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงไปถึงกลางปี ขณะที่ ข้อมูลจากฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศการเตือนภัย สำนักบริหารและพัฒนาการใช้ที่ดิน คาดการณ์ว่าในปี 2553 จะเกิดสภาวะแห้งแล้งขึ้นในหลายจังหวัด โดยเฉพาะในภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง อันเนื่องมาจากหลายสาเหตุรวมถึงปริมาณน้ำฝนที่น้อยกว่าปกติในปี 2552 ทำให้ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้ ทั้งนี้ มีอยู่ 6 จังหวัดเสี่ยงที่รัฐบาลต้องวางแผนช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน คือ กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี สระแก้ว และ ประจวบคีรีขันธ์ ในแต่ละจังหวัดจะแบ่งพื้นที่เสี่ยงภัยเป็น 4 ระดับ จากน้อยไปหามาก คือ พื้นที่สีเขียวอ่อนมีโอกาสเกิดสภาะแห้งแล้งระดับ 1 สีเหลืองระดับ 2 สีส้มระดับ 3 และสีแดงระดับ 4 ซึ่งเป็นระดับสูงสุด จ.กำแพงเพชร มี 4 อำเภอที่จะเกิดภัยแล้งระดับรุนแรง หรือสีแดง คือ อ.คลองลาน จากพื้นที่ทั้งหมด 6 แสนไร่ มีพื้นที่กว่าร้อยละ 50 ที่จะประสบภัยแล้งมาก หรือประมาณ 2.7 แสนไร่ เช่นเดียวกับที่ อ.ขาณุวรลักษบุรี และ อ.ปางศิลาทอง รวมถึง อ.เมือง จะมีพื้นที่สีแดงมากถึง 1.7 แสนไร่ จ.เพชรบูรณ์ พื้นที่กว่าร้อยละ 60-70 ของ อ.ชนแดน อ.วังโป่ง และอ.บึงสามพัน จะประสบภัยแล้งตั้งแต่ระดับ 2-4 จ.ลพบุรี พบ 5 อำเภอที่จะเผชิญวิกฤต คือ อ.ชัยบาดาล อ.พัฒนานิคม อ.โคกเจริญ อ.หนองม่วง และ อ.ลำสนธิ ซึ่งเกือบทั้งพื้นที่ของ 5 อำเภอจะเป็นภัยแล้งระดับ 3-4 โดยเฉพาะ อ.โกเจริญ พื้นที่ 1.9 แสนไร่จะเกิดภัยแล้งอย่างรุนแรง จ.สระบุรี พื้นที่สีแดงที่ อ.มวกเหล็ก อ.วังม่วง และอ.แก่งคอย จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.หัวหิน จะประสบภัยแล้งรุนแรงเช่นกัน โดยพื้นที่เกือบทั้งหมด 3.29 แสนไร่ ต้องเผชิญภัยแล้ง โดยแบ่งเป็นระดับ 4 ประมาณ 1.39 แสนไร่ ระดับ 3 จำนวน 1.76 แสนไร่ ระดับ 2 จำนวน 1.3 หมื่นไร่ ปัญหาภัยแล้งในปีนี้ จะมีความรุนแรงมากกว่าปีที่ผ่านมา และพืชผลทางการเกษตรไทยจะเสียหายมากเพียงใด สำนักข่าวแห่งชาติ จึงได้ทำการสอบถาม ดร.อนันต์ ดาโลดม นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ถึงสถานการณ์น้ำในประเทศไทย โดยดร.อนันต์ กล่าวว่า แน่นอนว่าปีนี้ไทยต้องเผชิญกับปัญหาภัยแล้งมากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณน้ำฝนในปีนี้มีปริมาณต่ำกว่าค่าปกติ ดังนั้นไทยจึงต้องเผชิญกับปัญหาน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร โดยเฉพาะในพื้นที่นอกเขตชลประทาน แหล่งน้ำในไทย...กับการเก็บกักน้ำไว้เพื่อใช้ประโยชน์??? แต่หากมองในความเป็นจริงเรื่องของความสมบูรณ์ของน้ำในประเทศไทยนั้น นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ประเทศไทยถือได้ว่ามีความอุดมสมบูรณ์ด้านน้ำมากที่สุดประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย เพราะประเทศไทยมีลุ่มน้ำหลักที่มีน้ำไหลผ่านตลอดทั้งปีมากถึง 25 ลุ่มน้ำหลัก แต่ในยามที่น้ำมากเรากลับมีการกักเก็บน้ำเพื่อใช้การชลประทานและในยามคับขันน้อยมาก ทำให้เมื่อถึงช่วงฤดูแล้งไทยต้องประสบปัญหาทางการเกษตร นอกจากนี้ ประเทศ ไทยมีปริมาณน้ำผิวดินที่เกิดจากฝนตกประมาณ 8 แสนล้านลูกบาศก์เมตรในแต่ละปี แต่วันนี้เราจัดเก็บน้ำได้ประมาณ 5 หมื่นล้านลูกบาศก์เมตร ที่เหลือปล่อยให้ไหลลงสู่มหาสมุทร ทำให้น้ำต้องสูญเสียไปอีกเกือบครึ่งหนึ่ง ทั้งที่ในความเป็นจริงเราควรมีการกักเก็บไว้ใช้ได้ "ทั้งๆ ที่ไทยเป็นประเทศที่มีแหล่งน้ำมากแห่งหนึ่งของโลก แต่เรากลับเป็นประเทศทีมีปัญหาควาแห้งแล้งไม่แพ้ประเทศอื่นที่ไม่มีน้ำอย่างไม่น่าเชื่อ ดร.อนันต์กล่าว ดังนั้น เพราะเหตุใดประเทศไทยจึงมีปัญหาด้านการเก็บกักสำรองน้ำไว้เพื่อใช้ประโยชน์ ???? ปริมาณน้ำสำรองกับความต้องการใช้น้ำในประเทศไทย!!!! หากสรุปปัญหาด้านการชลประทานของไทย อาจสรุปได้ว่าไทยมีปัญหา 2 ประเด็นใหญ่ คือ ปัญหาด้านการบริหารจัดการน้ำที่ยังขาดการบริหารอย่างรัดกุม และปัญหาด้านแหล่งกักเก็บน้ำที่มีไม่เพียงพอกับพื้นที่ทางการเกษตร ปัญหาด้านการบริหารจัดการน้ำ - ปัจจุบันประเทศไทยมีการเก็บกักสำรองน้ำไว้ตามเขื่อนชลประทานต่างๆ แต่ในความเป็นจริงน้ำในเขื่อนชลประทานไม่ได้ถูกนำมาใช้เพื่อการเกษตรเพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องใช้เพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า การเกษตร การประมง เป็นต้น จึงต้องมีการแบ่งสรรปันส่วนน้ำให้ลงตัวเพื่อให้เกิดประโยชน์การใช้สอยอย่างสูงที่สุด ปัญหาแหล่งกักเก็บน้ำไม่เพียงพอ - ดร.อนันต์ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ทางการเกษตรกว่า 130 ล้านไร่ แต่มีพืนที่ชลประทานเพียง 30 ล้านไร่ หรือประมาณปะมาณร้อยละ 25 ของพื้นที่การเกษตรเท่านั้น ซึ่งถือได้ว่าน้อยมาก ดังนั้น เมื่อถึงหน้าแล้งพื้นที่ในการเกษตรที่มีน้ำเพียงพอสำหรับการเพาะปลูก จะมีเพียงแค่ครึ่งดียว ทำให้วิกฤตเรื่องน้ำเป็นปัญหามานานจนถึงปัจจุบัน จากทั้งหมดนี้ ทางออกในการแก้ปัญหาด้านน้ำของไทย ควรเป็นไปในทิศทางใด ติดตามได้ใน บทวิเคราะห์ : แนวทางการรับมือปัญหาภัยแล้งในไทย (ตอนที่ 2) ตอน แนวทางการแก้ปัญหาน้ำในประเทศไทย!!!! ในตอนต่อไป

Advertisement Replay Ad
จดแจ้งชื่อ “พรรคคอมมิวนิสต์ฯ” ส่อเข้าข่าย ม.18 พ.ร.ป.พรรคการเมือง

จดแจ้งชื่อ “พรรคคอมมิวนิสต์ฯ” ส่อเข้าข่าย ม.18 พ.ร.ป.พรรคการเมือง

แม่ร่ำไห้ เผยประโยคสุดท้ายที่บอก มีทรัพย์ ต.อิทธิพร "ถ้าเหนื่อยก็พัก"

แม่ร่ำไห้ เผยประโยคสุดท้ายที่บอก มีทรัพย์ ต.อิทธิพร "ถ้าเหนื่อยก็พัก"

ชาวบ้านลุกฮือ! ขับไล่ผู้ใหญ่บ้านไม่โปร่งใส–เอาอุจจาระใส่บาตรหวังแกล้งพระ

ชาวบ้านลุกฮือ! ขับไล่ผู้ใหญ่บ้านไม่โปร่งใส–เอาอุจจาระใส่บาตรหวังแกล้งพระ

ชายใจเหี้ยม เขวี้ยงแมวลงพื้นจนตาย ลั่น แมวฉัน ฉันจะทำยังไงก็ได้!

ชายใจเหี้ยม เขวี้ยงแมวลงพื้นจนตาย ลั่น แมวฉัน ฉันจะทำยังไงก็ได้!

BTS แจงเหตุบันไดเลื่อนยุบ 18 ปีไม่เคยเกิดเหตุลักษณะนี้

BTS แจงเหตุบันไดเลื่อนยุบ 18 ปีไม่เคยเกิดเหตุลักษณะนี้

เริ่มแล้วเซตซีโร่ เจ้าหน้าที่วางยาเบื่อสุนัขตายเกลื่อนวัด แม้ลูกหมายังไม่เว้น

เริ่มแล้วเซตซีโร่ เจ้าหน้าที่วางยาเบื่อสุนัขตายเกลื่อนวัด แม้ลูกหมายังไม่เว้น

เปรมชัย-คนขับรถ เข้ารับทราบข้อหาร่วมติดสินบนอีก 1 คดี

เปรมชัย-คนขับรถ เข้ารับทราบข้อหาร่วมติดสินบนอีก 1 คดี

ปู แบล็คเฮด ควงแฟนสาว นุ๊กซี่ เที่ยวชะอำ ปล่อยรูปหวานสะเทือนใจคนโสด

ปู แบล็คเฮด ควงแฟนสาว นุ๊กซี่ เที่ยวชะอำ ปล่อยรูปหวานสะเทือนใจคนโสด

ศาลพิพากษาประหารชีวิต "ไซซะนะ" พ่อค้ายาเสพติดชาวสปป.ลาว

ศาลพิพากษาประหารชีวิต "ไซซะนะ" พ่อค้ายาเสพติดชาวสปป.ลาว

โป๊ป ธนวรรธน์ เปิดใจหลังถูกแฉหลอกฟันหญิง รับที่ผ่านมามีคุยแต่ไม่ได้มีพฤติกรรมแบบนั้น

โป๊ป ธนวรรธน์ เปิดใจหลังถูกแฉหลอกฟันหญิง รับที่ผ่านมามีคุยแต่ไม่ได้มีพฤติกรรมแบบนั้น

ฟังอีกมุม สาว 16 โต้ข่าวหลอกผู้ชายแต่งงาน ยันไม่ได้สินสอดแม้แต่บาทเดียว

ฟังอีกมุม สาว 16 โต้ข่าวหลอกผู้ชายแต่งงาน ยันไม่ได้สินสอดแม้แต่บาทเดียว

‘อนุพงษ์’ ขอโทษปมเจ้าหน้าที่กล่าวหา ‘ประชาชนโง่’

‘อนุพงษ์’ ขอโทษปมเจ้าหน้าที่กล่าวหา ‘ประชาชนโง่’

ช็อก นักกระโดดร่มชนกันกลางอากาศ ร่วงกระแทกชายหาดเม็กซิโก ดับ 1 ศพ

ช็อก นักกระโดดร่มชนกันกลางอากาศ ร่วงกระแทกชายหาดเม็กซิโก ดับ 1 ศพ

น่ารักจ้ำม่ำมาก "น้องพอลลี่" ลูกสาว ตุ๊กตา อินทิรา

น่ารักจ้ำม่ำมาก "น้องพอลลี่" ลูกสาว ตุ๊กตา อินทิรา

จับแล้ว "ไอ้โล๊ะ" 1 ใน 4 ทีมสังหารเจ้าแม่ตลาดโรงเกลือและสามี

จับแล้ว "ไอ้โล๊ะ" 1 ใน 4 ทีมสังหารเจ้าแม่ตลาดโรงเกลือและสามี

เทียบฟอร์ม “ธนาธร – ทักษิณ” “อนาคตใหม่ – ไทยรักไทย” ใครว่าเหมือน?

เทียบฟอร์ม “ธนาธร – ทักษิณ” “อนาคตใหม่ – ไทยรักไทย” ใครว่าเหมือน?

'ซิโน-ไทย' ยืนยันไม่เคยปรับแก้แบบก่อสร้างรัฐสภาใหม่

'ซิโน-ไทย' ยืนยันไม่เคยปรับแก้แบบก่อสร้างรัฐสภาใหม่

รถยนต์ไร้คนขับของ 'อูเบอร์' ชนคนขี่จักรยานเสียชีวิต

รถยนต์ไร้คนขับของ 'อูเบอร์' ชนคนขี่จักรยานเสียชีวิต

"หยา จรรยา" รับบท "พี่ผิน" บ่าวรับใช้แม่นายการะเกด เผยขั้นตอนทำฟันดำ

"หยา จรรยา" รับบท "พี่ผิน" บ่าวรับใช้แม่นายการะเกด เผยขั้นตอนทำฟันดำ

ไม่ได้โม้! ไก่ชนสมรักษ์ ชนะ ไก่ชนน้าแอ๊ด คว้าเดิมพัน 6.6 แสนบาท

ไม่ได้โม้! ไก่ชนสมรักษ์ ชนะ ไก่ชนน้าแอ๊ด คว้าเดิมพัน 6.6 แสนบาท

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์