CCETปันผล 0.06บ.-เพิ่มทุน 400ล.หุ้น

CCETปันผล 0.06บ.-เพิ่มทุน 400ล.หุ้น

             นายโจว ข่ง ซิ่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (CCET) เปิดเผยว่า มติประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 ดังต่อไปนี้

           1. อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2552 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และรายงานประจาปีของคณะกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552และให้นาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 พิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้บริษัทจะสามารถนาส่งงบการเงินผ่านระบบ online ได้ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 53 หลังเวลา 17.00 น.

          2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลปี 2552 ในอัตรา 0.06 บาทต่อหุ้น จานวน 3,941,108,792 หุ้น คิดเป็น 236,466,527.52 บาท กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 มีนาคม53 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนในวันที่10 มีนาคม 2553 และกาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2553 โดยจ่ายจากกาไรส่วนที่ได้รับจากการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯได้มีการจ่ายเงินปัน ผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้นจากผลกาไรในงวดเดือนมกราคม-มิถุนายน 2552 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2552 ดังนั้นอัตราเงินปันผลรวมสาหรับปี 2552จะเท่ากับ 0.11 บาทต่อหุ้นและให้นาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 พิจารณาอนุมัติต่อไป

          3. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (CCET-W1) จานวน 676,610,203 หน่วย ซึ่งได้หมดอายุไปแล้วเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2552โดยการลดทุนจดทะเบียนจานวน 700,781,709 หุ้น ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจะลดลงจาก4,786,168,001 บาท เป็น 4,085,386,292 บาทและอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

ข้อ 4.ทุนจดทะเบียนจานวน    4,085,386,292  บาท    (สี่พันแปดสิบห้าล้านสามแสนแปด
                                               หมื่นหกพันสองร้อยเก้าสิบสองบาท)
     แบ่งออกเป็น          4,085,386,292  หุ้น     (สี่พันแปดสิบห้าล้านสามแสนแปด
                                               หมื่นหกพันสองร้อยเก้าสิบสองหุ้น)
     มูลค่าหุ้นละ                  1       บาท     (หนึ่งบาท)
     โดยแบ่งออกเป็น
     หุ้นสามัญ             4,085,386,292  หุ้น      (สี่พันแปดสิบห้าล้านสามแสนแปด
                                                หมื่นหกพันสองร้อยเก้าสิบสองหุ้น)
      หุ้นบุริมสิทธิ               - ไม่มี -   หุ้น      (-)

ทั้งนี้ให้นาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 พิจารณาอนุมัติต่อไป

       4. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 4,085,386,292 บาท (สี่พันแปดสิบห้าล้านสามแสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยเก้าสิบสองบาท) เป็น 4,485,386,292 (สี่พันสี่ร้อยแปดสิบห้าล้านสามแสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยเก้าสิบสองบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 400,000,000 หุ้น (สี่ร้อยล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เป็นจานวนเงิน 400,000,000 บาท (สี่ร้อยล้านบาท) เพื่อรองรับการออก Taiwan Depository Receipts (TDR) ทั้งนี้ให้นาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553พิจารณาอนุมัติต่อไป

          8. อนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จานวน 400,000,000 หุ้น (สี่ร้อยล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) ดังต่อไปนี้
         จำนวนไม่เกิน 400,000,000 หุ้น (สี่ร้อยล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปซึ่งมิได้เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกันในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เป็นTaiwan Depository Receipts (TDR) โดยราคาเสนอขายต่อหุ้นมีราคาไม่ต่ากว่า 90% ของราคาปิดหุ้น CCETเฉลี่ย 15 วันก่อนวันกาหนดราคาเสนอขายหุ้นต่อประชาชน ทั้งนี้ราคาเสนอขายต้องกาหนดอยู่บนพื้นฐานที่เหมาะสมของบริษัทฯ และมอบอานาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากาหนดระยะเวลาจองซื้อ วิธีการ และรายละเอียดการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน รวมทั้งการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้น รวมตลอดจนการนาหุ้นดังกล่าวข้างต้นไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้นาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 พิจารณาอนุมัติต่อไป
          ทั้งนี้ที่คณะกรรมการได้อนุมัติ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ในวันที่ 9 มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 มีนาคม 2553
           สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 จัดให้มีการจัดประชุมในวันที่ 7 เมษายน 2553 เวลา09.00 น .ณ โรงแรมโฟร์วิง ชั้นที่ 3 ห้องกัญญาลักษณ์ เอและบี เลขที่ 40 ถนนสุขุมวิท ซอย 26 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร และพิจารณาวาระข้างต้น
          วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสาหรบการดาเนินงานของบริษัทและการขยายธุรกิจในอนาคต ส่วนประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  การเพิ่มทุนจะช่วยให้บริษัทสามารถลดอัตราการกู้ยืมเงินและสร้างความแข็งแกร่งต่อสถานะการเงิน ทั้งนี้บริษัทจะสามารถลดการพึ่งพิงสถาบันการเงินและสามารถเพิ่มแหล่งการจัดหาเงินทุนระยะยาวได้

    

Advertisement Replay Ad
ผู้รอดชีวิตบัสทัวร์ 19 ศพ เผยนาทีเฉียดตาย เมื่อเด็กรถแจ้งเบรกแตก

ผู้รอดชีวิตบัสทัวร์ 19 ศพ เผยนาทีเฉียดตาย เมื่อเด็กรถแจ้งเบรกแตก

ชาวโลกขนลุก ลิงสวนสัตว์เมืองจีน ตกใจได้สีหน้าคล้ายคนมาก

ชาวโลกขนลุก ลิงสวนสัตว์เมืองจีน ตกใจได้สีหน้าคล้ายคนมาก

เมืองคอนแจงดราม่า "วางยาสุนัข" ย้ำปฏิบัติตามหลัก วอนทุกฝ่ายเข้าใจ

เมืองคอนแจงดราม่า "วางยาสุนัข" ย้ำปฏิบัติตามหลัก วอนทุกฝ่ายเข้าใจ

ตร.โพสต์ขอเบาะแสโจรทุบรถฉกทรัพย์ห้าง โซเชียลชี้เป้า 5 นาที รวบทันควัน

ตร.โพสต์ขอเบาะแสโจรทุบรถฉกทรัพย์ห้าง โซเชียลชี้เป้า 5 นาที รวบทันควัน

พ่อโจรรักสุขภาพ ขโมยดื่มรังนกร้านสะดวกซื้อ อ้างบำรุงร่างกาย

พ่อโจรรักสุขภาพ ขโมยดื่มรังนกร้านสะดวกซื้อ อ้างบำรุงร่างกาย

ชาวบ้านแห่ขอโชคต้นตะเคียนเก่าแก่ ขุดพบหลังวัดเป็นต้นที่ 7 แล้ว

ชาวบ้านแห่ขอโชคต้นตะเคียนเก่าแก่ ขุดพบหลังวัดเป็นต้นที่ 7 แล้ว

ใจละลาย น้องลูกก้า ลูกสาว นาวิน ต้าร์ ออกสื่อครั้งแรกส่งยิ้มหวานสู้กล้อง

ใจละลาย น้องลูกก้า ลูกสาว นาวิน ต้าร์ ออกสื่อครั้งแรกส่งยิ้มหวานสู้กล้อง

ขวัญ อุษามณี ภาพนี้มีดราม่า โซเชียลสงสัย ใช้แอปฯ ยืดตัว หรือเปล่า?

ขวัญ อุษามณี ภาพนี้มีดราม่า โซเชียลสงสัย ใช้แอปฯ ยืดตัว หรือเปล่า?

พิ้งกี้ ตอบชัด ขอเป็นแค่แฟนคลับ ไม่กล้าอาจเอื้อม โป๊ป ธนวรรธน์

พิ้งกี้ ตอบชัด ขอเป็นแค่แฟนคลับ ไม่กล้าอาจเอื้อม โป๊ป ธนวรรธน์

โดม ปกรณ์ ลัม นั่งรถเข็นออกงาน ถึงกับเซ็งขาพลิกกระดูกแตก

โดม ปกรณ์ ลัม นั่งรถเข็นออกงาน ถึงกับเซ็งขาพลิกกระดูกแตก

น้องมิวสิคเฮ! ได้พบแม่แล้ว หลังผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ช่วยเหลือ เจ้าทุกข์ไม่ติดใจเอาความ

น้องมิวสิคเฮ! ได้พบแม่แล้ว หลังผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ช่วยเหลือ เจ้าทุกข์ไม่ติดใจเอาความ

โป๊ป ธนวรรธน์ เคลียร์อีก ถูกแฉย่องขอไอดีแชท พิ้งกี้ สาวิกา หลังเวที

โป๊ป ธนวรรธน์ เคลียร์อีก ถูกแฉย่องขอไอดีแชท พิ้งกี้ สาวิกา หลังเวที

เบลล่า ราณี มีหวั่น หมอดูทักจะเจอข่าวฉาวแรงกว่า โป๊ป ธนวรรธน์

เบลล่า ราณี มีหวั่น หมอดูทักจะเจอข่าวฉาวแรงกว่า โป๊ป ธนวรรธน์

ห้างแตกคูณสอง แม่นายเบลล่า กับ คุณพี่โป๊ป ออกงานคู่กันครั้งแรก

ห้างแตกคูณสอง แม่นายเบลล่า กับ คุณพี่โป๊ป ออกงานคู่กันครั้งแรก

รัก 9 ปี ไม่จืดจาง ฮิวโก้ โรแมนติกแต่งเพลงให้ ฮาน่า คนเดียวที่ยอมมาตลอด

รัก 9 ปี ไม่จืดจาง ฮิวโก้ โรแมนติกแต่งเพลงให้ ฮาน่า คนเดียวที่ยอมมาตลอด

พ่อเด็ก ม.1 ครูตีไม้หัก ผูกคอลาโลก เผยไม่เอาผิดครู เพราะผิดทุกคนรวมพ่อแม่ด้วย

พ่อเด็ก ม.1 ครูตีไม้หัก ผูกคอลาโลก เผยไม่เอาผิดครู เพราะผิดทุกคนรวมพ่อแม่ด้วย

บัสท่องเที่ยวแหกโค้งพลิกคว่ำ ตายแล้วกว่า 10 เจ็บ 40

บัสท่องเที่ยวแหกโค้งพลิกคว่ำ ตายแล้วกว่า 10 เจ็บ 40

เอ๋ พรทิพย์ ยอมรับร้องไห้ปรับความเข้าใจกับ เป้ย ปานวาด ปัดมีปัญหาเรื่องเงิน

เอ๋ พรทิพย์ ยอมรับร้องไห้ปรับความเข้าใจกับ เป้ย ปานวาด ปัดมีปัญหาเรื่องเงิน

คนขับร้องลั่น “เวรกรรม” ชนจยย.พ่วงข้างหลุด พระร่างกระเด็นลอยติดหน้ารถ

คนขับร้องลั่น “เวรกรรม” ชนจยย.พ่วงข้างหลุด พระร่างกระเด็นลอยติดหน้ารถ

“มาครง” ทุ่มงบมหาศาล หวัง “ภาษาฝรั่งเศส” เป็นภาษาหลักของโลก

“มาครง” ทุ่มงบมหาศาล หวัง “ภาษาฝรั่งเศส” เป็นภาษาหลักของโลก

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์