ข่าวพระราชสำนัก ประจำวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2553

ข่าวพระราชสำนัก ประจำวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2553

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 12.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีการศึกษา 2551-2552 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร เวลา 15.39 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีการศึกษา 2551-2552 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร เวลา 09.07 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางศรีลออ บิดาทอง อดีตนายกสโมสรไลออนส์ ขวัญเมือง ราชบุรี ภาค 310 D ประเทศไทย และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ จากการจัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ต่อจากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับ ดังนี้ - พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ รองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำพระสงฆ์และบุคคล เฝ้าถวายเงิน และเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดังนี้ 1. พระครูปลัดเกษม หาสจิตโต (พยุง) วัดบางขวาง ถนนประชาราษฎร์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยคณะ ในนามครอบครัวแม่ถนอม-พุฒ พยุง เฝ้าถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 2.พลเรือเอก วีรวัฒน์ วงษ์ดนตรี นำคณะจากมูลนิธิสวิง-อนงค์ วงษ์ดนตรี อุปถัมภ์ 2 วัดวงษ์ลาภาราม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ - นายพรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ นำ นางสาวเทียบ วิยาภรณ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่ 403 และเลขที่ 8416 รวมเนื้อที่ 23 ไร่ 1 งาน 31 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อพระราชทานให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ใช้ในการจัดตั้งวิทยาลัยการประมง - คณะกรรมการร้านกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2552 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย - คณะกรรมการร้านสมาคมสตรีอาสาสมัครแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2552 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย - หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้ นำ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน "แรลลี่การกุศล รวมใจให้กาชาด ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันดังกล่าว ครั้งที่ 9 และครั้งที่ 10 เพื่อสมทบศูนย์ปฏิบัติการโรคทางสมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ คุณหญิงสมศรี กันธมาลา กรรมการอำนวยการและเลขาธิการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย นำ คณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันฯ เพื่อสมทบทุน มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย - นายมนูญ มุกข์ประดิษฐ์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นำ นางกนกวรรณ โกมลิทธิพงศ์ และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุน มูลนิธิชัยพัฒนา - นายอภิชัย จันทรเสน กรรมการมูลนิธิสิรินธร นำ ผู้มีจิตศรัทธา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ตามลำดับ ดังนี้ 1.ศาสตราจารย์ หิรัญ รดีศรี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนสร้างที่พักสามเณร วัดไผ่ดำ อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 2.นายภัทรยุทธ ฮุนตระกูล ผู้แทน นายสวัสดิ์ และนางนาฏยา ฮุนตระกูล เจ้าของบริษัท ตรังโฮเต็ล จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนสร้างที่พักสามเณร วัดไผ่ดำ อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 3.นางสุวรรณา ฉัตรแก้วมณี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนสร้างที่พักสามเณร วัดไผ่ดำ อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 4.นางสาวกาญจนา ติระรัตนกุล ผู้แทน นายไพจิตร และ นางศิริพร ติระรัตนกุล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนสร้างที่พักสามเณร วัดไผ่ดำ อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี - พลเอก บัญชร ชวาลศิลป์ ประธานกรรมการมูลนิธิ ฮิวแมนดีเวลลอปเม้นท์ฟอรัม พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย - นายสมพร ถุงสุวรรณ พร้อมครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุน มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ - นายกอบกิจ ส่งศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม รักษาการแทนประธานกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้แทนครู และผู้แทนนักเรียนของกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินการของกลุ่มโรงเรียนดังกล่าว ประจำปีกึกษา 2551 และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย - นายมานิต วัฒนเสน ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และคณะกรรมการกาชาดภาคทั้ง 12 ภาค เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2552 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย เสร็จแล้ว เวลา 10.12 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเชริง ดอร์จี (Mr.Tshering Dorji) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ เวลา 15.07 น. น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับ ดังนี้ นายลลิต ถนอมสิงห์ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา นำคณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดิน เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา ดังนี้ 1. นายชัยวัฒน์ เติมแสงสิริศักดิ์ และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่ 30484 เนื้อที่ 6 ไร่ 2 งาน 1.6 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 2. นายกรชัย ฐิตะสุต และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดิน เลขที่ 3731 เนื้อที่ 3 ไร่ 2 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ตำบลน้ำเต้า อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุทธา - คณะกรรมการร้านสภาทนายความ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2552 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย - ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัญชัญ นำ คณะผู้บริหารและผู้แทนนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยอัสสัญชัญ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย พร้อมทั้งหนังสือ "ธ ทรงนำธรรมสถิต เศรษฐกิจพอเพีอง" - เภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย์จันทรา ชัยพานิช ประธานคณะกรรมการมูลนิธิ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำคณะกรรมการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันโบว์ลิ่งดังกล่าว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย - นายจรัล จึงยิ่งเรืองรุ่ง นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำคณะกรรมการบริหารสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย - นายวันชัย พงษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการเช่าบูชาหลวงพ่อจตุคามรามเทพ รุ่น "เทพประทานพร ของผู้มีจิตศรัทธา แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย - นางเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิซชิ่ง จำกัด (มหาชน) นำ คณะกรรมการจัดงานการประกวดงานเขียน "รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ 10 ประจำปี 2552 เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ในการนี้ ผู้ได้รับรางวัล "นายอินทร์อะวอร์ด ประจำปี 2552 เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลดังกล่าวด้วย - นางสุวดี จงสถิตย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด และคณะผู้บริหารบริษัทฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายวรรณกรรมเยาวชนชุด จักรภพพันธุ์มหัศจรรย์ ตอนที่ 1 ผจญภัยในแดนเงือก ซึ่งเป็นผลงานเขียนของ "แพรกานต์ นิรันดร เยาวชนไทยอายุ 15 ปีและหนังสือดังกล่าวฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อพระราชทานให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนา ในโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเกาะหลีเป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล - ศาสตราจารย์อรอนงค์ นัยวิกุล นายกสมาคมศิษย์เก่าพระหฤทัยคอนแวนต์ นำคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าพระหฤทัยคอนแวนต์ เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสมทบทุนมูลนิธิพระดาบส - นายสุวรรณ ยุกแผน นายกสมาคมผู้ปกครอง-ครูปัญญาวรคุณ นำคณะสมาคมผู้ปกครอง-ครูปัญญาวรคุณ โรงเรียนปัญญาวรคุณ และคณะกรรมการจัดงานเดิน-วิ่งมินิมาราธอน "รวมพลคนรักแม่ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานดังกล่าว โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย - นางสาวพจนี เทียมศักดิ์ นำ นายธารา ชูจันทร์ และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร - นายประกายเพชร แหวนเกตุ อัยการอาวุโส สำนักงานอัยการสูงสุด เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2553 - คุณหญิงพวงรัตน วิเวกานนท์ นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทย นำคณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้ 1.ผู้บริหารและรองผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2550 เข้ารับพระราชทานเข็มเกียรติคุณอักษรพระนามาภิไธย "ส.ธ. 2.ผู้แทนคณะผู้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อพัฒการศึกษาของสมาคมฯ และโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ ผู้บริจาคเงินร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย - ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว ประธานกรรมการบริหารศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมและอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร นำ นายฮิโรชิ นาคางาวะ ประธานกรรมการมูลนิธิกลุ่มอีซูซุเซลล์ จำกัด พร้อมคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถยนต์บรรทุกน้ำ เพื่อพระราชทานให้แก่มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิริธร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน ต่อจากนั้น เวลา 16.45 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายอัลแบร์โต โยอาซัม โซเฟีย (Mr.Alberto Yoacham Soffia) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐชิลีประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ ในการนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางเปียแดด เดอ ลา มาซ่า (Mrs. Piedad De La Maza) ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท ด้วย เวลา 17.11 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พลเอก เสริม ณ นคร ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ท.จ.ว. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เวลา 15.10 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จออก ณ พระตำหนัก จักรีบงกช อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี พระราชทานพระวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าตามลำดับ ดังนี้ - นายฮันส์ ไฮน์ริช ชูมาเคอร์ (Dr.Hanns Heinrich Schumacher) เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย เฝ้าในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ - นายเยซี ไบเออร์ (Mr.Jerzy Bayer) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปแลนด์ ประจำประเทศไทย เฝ้า ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ ในโอกาสนี้ นางมัลโกร์ซาต้า คิบิลต้า-ไบเออร์ (Mrs. Magorzata Kibida- Bayer) ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ ร่วมเฝ้าด้วย นายเชริง ดอร์จี (Ms.Tshering Dorji) เอกอัครราชทูต ราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทย เฝ้า ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระวโรกาสให้ นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะเฝ้าถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลโครงการ "กศน. รวมใจภักดิ์ รักในหลวง เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2550 โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ต่อจากนั้น พระราชทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าตามลำดับ ดังนี้ - นายธีรกุล นิยม ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เฝ้าในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ - นายอนันต์ เภตรา นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เฝ้า ถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดการแข่งขันฯ และนำผู้ชนะเลิศการแข่งขันฯ เฝ้า รับพระราชทานถ้วยรางวัล - รองศาสตราจารย์บุญสม ศิริบำรุงสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำ คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ เฝ้า ถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ - นางสมหญิง เปี่ยมสมบูรณ์ อธิบดีกรมประมง นำคณะกรรมการจัดงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 21 เฝ้า ถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจัดงานดังกล่าว เพื่อสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ - นายวิชา วรมาลี ประธานกรรมการ บริษัท เฉลิมกรุงมณีทัศน์ จำกัด นำคณะกรรมการและผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในโครงการ "ศาลาเฉลิมกรุง....สืบสานตำนานเพลง ครั้งที่ 9 ประจำปี 2552 เฝ้า รับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงไทยประทับใจในอดีต (เพลงไทยสากล) ประเภทชายและหญิง - พลตำรวจเอก สุนทร ซ้ายขวัญ นำ คณะกรรมการจัดการประกวดคำขวัญผู้มีอุปการคุณและผู้ชนะเลิศในการประกวดคำขวัญ "ตามรอยพ่อลูกจะเป็นคนดีของพ่อ เฝ้า ถวายเงิน เพื่อสมทบกองทุนสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และรับพระราชทานถ้วยรางวัล - รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำ คณะผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด เฝ้า ถวายรายงานผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ปี 2552 และถวายเงินเพื่อสนับสนุนโครงการในพระอุปถัมภ์ - นายณรงค์ เลิศกิตศิริ กรรมการฝ่ายหาทุนงานนิทรรศการสร้อยฝีพระหัตถ์ "ถักร้อยสร้อยรัก และคณะ เฝ้ารับพระราชทานสร้อยฝีพระหัตถ์ จากการประมูลสร้อยหมายเลข 29 และถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กับถวายนกฮูกแซฟไฟร์ประดับเพชร ในวันเดียวกันนี้ เวลา 14.46 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทานประกาศนียบัตรแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์ ประจำปีการศึกษา 2552 ณ หอประชุม โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

จนท.โพสต์ถึง "ออเจ้า" หลังพบความเสียหายที่วัดไชยวัฒนาราม

จนท.โพสต์ถึง "ออเจ้า" หลังพบความเสียหายที่วัดไชยวัฒนาราม

ไม่มีการแย่งเงินบริจาคลุงซาเล้ง ลูกสาวเชื่อใส่ร้าย ย้ำเบิกจ่ายผ่านคนกลาง

ไม่มีการแย่งเงินบริจาคลุงซาเล้ง ลูกสาวเชื่อใส่ร้าย ย้ำเบิกจ่ายผ่านคนกลาง

ดาราซีรีส์ Love Sick "เกล นันญ์จีรา" สุดช้ำ พ่อไล่-ถ่มน้ำลายใส่ ควงแม่ร่ำไห้กับสื่อ

ดาราซีรีส์ Love Sick "เกล นันญ์จีรา" สุดช้ำ พ่อไล่-ถ่มน้ำลายใส่ ควงแม่ร่ำไห้กับสื่อ

ลูกชาย สนช.ไปเรียนนอกแอบถ่าย กกน.ผู้หญิงที่อังกฤษ

ลูกชาย สนช.ไปเรียนนอกแอบถ่าย กกน.ผู้หญิงที่อังกฤษ

รถพยาบาลกับเก๋งเฉี่ยวชนกัน จนท.ขอนำผู้ป่วยไปส่งรพ.ก่อน แต่คู่กรณีไม่ยอม

รถพยาบาลกับเก๋งเฉี่ยวชนกัน จนท.ขอนำผู้ป่วยไปส่งรพ.ก่อน แต่คู่กรณีไม่ยอม

เผยรถทัวร์ 2 ชั้น ยังวิ่งอยู่ 4,800 คัน ชี้เสี่ยงกว่ารถทัวร์ชั้นเดียว 6 เท่า

เผยรถทัวร์ 2 ชั้น ยังวิ่งอยู่ 4,800 คัน ชี้เสี่ยงกว่ารถทัวร์ชั้นเดียว 6 เท่า

ดารา-คนดัง ติดโผเกณฑ์ทหาร 2561 "มิกค์ ทองระย้า" ยืดอกสมัคร

ดารา-คนดัง ติดโผเกณฑ์ทหาร 2561 "มิกค์ ทองระย้า" ยืดอกสมัคร

เปิดใจ “น้ำมนต์ 2” ปัดไม่ใช่คนร้อยผัวสูบเงินชาย ช้ำลูกถูกล้อเหยียดหยาม

เปิดใจ “น้ำมนต์ 2” ปัดไม่ใช่คนร้อยผัวสูบเงินชาย ช้ำลูกถูกล้อเหยียดหยาม

ไม่สนป้ายห้าม! ฝรั่งสาวนั่งถ่ายรูปบน ‘ระเบียงวัดพระแก้ว’

ไม่สนป้ายห้าม! ฝรั่งสาวนั่งถ่ายรูปบน ‘ระเบียงวัดพระแก้ว’

พริตตี้สาวโวยลั่น รับจ้างมาเอ็นเตอร์เทน แต่เกือบโดนขืนใจ

พริตตี้สาวโวยลั่น รับจ้างมาเอ็นเตอร์เทน แต่เกือบโดนขืนใจ

เปิดภาพวงจรปิดเตือนภัย ชายดักตีหัวนักศึกษาสาว หน้า สตช.

เปิดภาพวงจรปิดเตือนภัย ชายดักตีหัวนักศึกษาสาว หน้า สตช.

วธ.ตามหา 6 บุคคลในภาพ ถวายงานใกล้ชิด “สมเด็จพระเทพฯ”

วธ.ตามหา 6 บุคคลในภาพ ถวายงานใกล้ชิด “สมเด็จพระเทพฯ”

"ระเบียบรัตน์" ชี้สาวแฉสัมพันธ์ "โป๊ป" สกัดดาวรุ่ง พวกติ่งหน้าหนาเสนอพลีกาย

"ระเบียบรัตน์" ชี้สาวแฉสัมพันธ์ "โป๊ป" สกัดดาวรุ่ง พวกติ่งหน้าหนาเสนอพลีกาย

“NewGen” ปีกหัก ประกาศปิดสายการบินโคราชหลังสงกรานต์ อ้างขาดทุน

“NewGen” ปีกหัก ประกาศปิดสายการบินโคราชหลังสงกรานต์ อ้างขาดทุน

เมืองคอนแจงดราม่า "วางยาสุนัข" ย้ำปฏิบัติตามหลัก วอนทุกฝ่ายเข้าใจ

เมืองคอนแจงดราม่า "วางยาสุนัข" ย้ำปฏิบัติตามหลัก วอนทุกฝ่ายเข้าใจ

คนขับร้องลั่น “เวรกรรม” ชนจยย.พ่วงข้างหลุด พระร่างกระเด็นลอยติดหน้ารถ

คนขับร้องลั่น “เวรกรรม” ชนจยย.พ่วงข้างหลุด พระร่างกระเด็นลอยติดหน้ารถ

คนดีอยู่ยาก! โซเชียลเตือนคนมีน้ำใจรับฝากส่งของไปรษณีย์ ระวังโดนคดียาเสพติดไม่รู้ตัว

คนดีอยู่ยาก! โซเชียลเตือนคนมีน้ำใจรับฝากส่งของไปรษณีย์ ระวังโดนคดียาเสพติดไม่รู้ตัว

ตูน บอดี้สแลม รับรางวัลเชิดชูผู้ทำความดี สาขาพัฒนาสังคมเมือง "โครงการก้าวคนละก้าว"

ตูน บอดี้สแลม รับรางวัลเชิดชูผู้ทำความดี สาขาพัฒนาสังคมเมือง "โครงการก้าวคนละก้าว"

5 คดีทำโทษเด็กให้หลาบจำหรือทำเพื่อสนองอารมณ์

5 คดีทำโทษเด็กให้หลาบจำหรือทำเพื่อสนองอารมณ์

ปศุสัตว์จำใจ "เซตซีโร่" เก็บสุนัขจรจัด ยืนยันเขาจากไปอย่างสบาย

ปศุสัตว์จำใจ "เซตซีโร่" เก็บสุนัขจรจัด ยืนยันเขาจากไปอย่างสบาย

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์