100 ปี วันสตรีสากล...บทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปของหญิงไทย

100 ปี วันสตรีสากล...บทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปของหญิงไทย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

บทบาทและสิทธิสตรี จึงยังเป็นเรื่องที่ถกเถียงอย่างกว้างขวางทั่วโลกในปัจจุบัน ประเทศไทยเอง ก็มีการเรียกร้องด้านสิทธิสตรีมายาวนาน ในด้านความเท่าเทียมทางสังคม และสนับสนุนให้ส่งเสริมด้านสิทธิสตรีมากขึ้นในปัจจุบัน เมื่อมองย้อนกลับไปด้านสิทธิของสตรีจะพบว่า ปัจจุบันผู้หญิงได้รับการยอมรับด้านความเท่าเทียมด้านความสามารถทางสังคมมากยิ่งขึ้น และหากมองถึงการเรียกร้องที่ผ่านมา จะพบว่าหญิงไทยเรียกร้องสิทธิของตนเองในหลายประการ จากผลการสำรวจของสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในปี 2547 ที่สำรวจความคิดเห็นของเพศหญิงถึง สิทธิความเท่าเทียมของ "สตรีไทย ว่าเท่าเทียมกับผู้ชายแล้วหรือไม่? อันดับ 1 ตอบว่า เท่าเทียม ที่ร้อยละ 46.98 เพราะสังคมไทยมีการยอมรับให้ผู้หญิงทำงานในหลายตำแหน่งมากขึ้น มีความรู้ความสามารถเท่าเทียมผู้ชาย ขณะที่อันดับที่ 2 ยัง มองว่าไม่เท่าเทียมถึงร้อยละ 50.60 เพราะบางอาชีพหรือบางตำแหน่ง ยังไม่ยอมรับให้ผู้หญิงทำได้ หรือมีข้อจำกัดหลายอย่าง เช่น ความอดทน ฯลฯ แม้ในปี 2547 จะสะท้อนว่าผู้หญิงยังรู้สึกไม่เท่าเทียมในสังคม แต่จากผลสำรวจ ในปี 2552 พบว่าประชาชนในสังคมยอมรับบทบาทของเพศหญิงมากยิ่งขึ้น โดยพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ที่ร้อยละ 32.11 มองว่าผู้หญิงในปัจจุบันมีความเป็นผู้นำ เก่งรอบรู้ มีบทบาททางสังคมมากขึ้น อันดับสองที่ร้อยละ 27.45 มองว่าหญิงไทยสนใจใฝ่หาความรู้ใหม่เพิ่มขึ้น ฉลาดคิด ฉลาดพูด กล้าคิดกล้าทำ ขณะที่อันดับที่ 3 บอกว่าสตรีไทยควรมีกริยามารยาทที่งดงามและช่วยกันรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยให้มากขึ้น และ ในปี 2553 สวนดุสิตโพล ได้ทำการสำรวจถึงประเด็นความเสมอภาคเท่าเทียมกันของชายและหญิงในสังคมไทย พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 32.18 ระบุเปิดโอกาสให้สตรีมีบทบาททางสังคมเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 23.10 ให้ยอมรับฟังความคิดเห็นของสตรีมากขึ้น ร้อยละ 16.29 ให้มีกฎหมายกำหนดไว้ชัดเจน เรื่องความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ร้อยละ 15.07 เปิดโอกาสให้สตรีเป็นผู้นำทางการเมือง และร้อยละ 13.36 กำหนดผลตอบแทน การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเทียบเท่าผู้ชาย จากผลสำรวจย้อนหลังที่ผ่านมา ทำให้มองได้ว่า บทบาทและสิทธิสตรีเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางมากขึ้น แม้จะยังมีการมองว่า มีสตรีบางกลุ่มที่อาจถูกเอารัดเอาเปรียบทางสังคม เนื่องจากสภาพสรีระทางร่างกายที่อ่อนแอกว่าเพศชาย แต่เป็นที่น่าดีใจว่าประเทศไทยได้เปิดโอกาสให้แก่สิทธิสตรีให้เท่าเทียมในการทำงานและการแสดงออกเช่นเดียวกับเพศชาย ในปีนี้ ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมง) ได้คัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ภาครัฐ ภาคเอกชน ด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายและการคุ้มครองสิทธิสตรี เนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม ประจำปี 2553 มีผู้ได้รับคัดเลือก 18 สาขา 41 รางวัล อาทิ สาขาบุคคลเกียรติยศดีเด่นด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายและการคุ้มครองสิทธิสตรี ได้แก่ ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช นายกสมาคมติดตามการพัฒนาสตรีในประเทศไทย และร.ต.อ.ประชัย เปี่ยมสมบูรณ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี สาขาสตรีดีเด่นในเวทีเครือข่ายระดับสากล ได้แก่ นางกฤษณา ไกรสินธุ์ คณบดีเกียรติคุณนานาชาติของคณะการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต เภสัชกรชาวไทยที่อุทิศตนช่วยเหลือผู้ป่วยในการผลิตยาในทวีปแอฟริกาและเอเชีย สาขาสตรีดีเด่นด้านการปกป้องสิทธิของตนเอง ได้แก่ นางศรีณา ดำรงค์ศรี อายุ 46 ปี พนักงานองค์กรของรัฐ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ออกมาปกป้องสิทธิตัวเองหลังถูกผู้บังคับบัญชาล่วงละเมิดทางเพศในหน่วยงานโดยต้องสู้ทั้งทางอาญาและทางวินัย ซึ่งผู้ละเมิดได้รับการลงโทศทางวินัย ถูกตัดเงินเดือน 10% ติดต่อกัน 3 เดือน ที่ผ่านมาสตรีที่ได้รับยกย่องในสาขานี้มาทั้งหญิงสาวปกป้องสิทธิของตัวเองจากการข่มขืนด้วยการกัดลิ้นผู้ชายขาดรวมถึงกรณีของนักศึกษาสาวที่ออกมาเปิดโปงหลังถูกอาจารย์ชายของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งขอมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับเกรดที่ดีขึ้น สาขายุวสตรีดีเด่น ได้แก่ น.ส.ปรียาพรรณ ศรีลอย นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ซึ่งเป็นเยาวชนจิตอาสาในสถานศึกษา สาขาบุคคลดีเด่นด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายและการคุ้มครองสิทธิสตรี ได้แก่ นายวัชรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล อธิบดีผุ้พิพากษาศาลอาญาธนบุรี และ พล.ต.ท.อมรินทร์ อัครวงษ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ สาขาสตรีและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสันติภาพใน 3 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ นางวิไล สังข์วิชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี นางนุชนาด จันทรมงคล รองนายกเทศมนตรีเทสบาลเมืองเบตง จ.ยะลา และนางนิเด๊าะ แตแล รองประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดยะลา สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทั้งหมดจะเข้ารับประกาศเกียรติคุณกับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในวันที่ 19 มีนาคม ที่ห้องรอยัลจูบิลี่ อิมแพค เมืองทองธานี นนทบุรี ทั้งหมดนี้เป็นบุคคลในสังคมที่ได้รับการยกย่องและยอมรับจากผลงานที่ทำอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยกเพศ ซึ่งเป็นที่น่าภาคภูมิใจว่าประเทศไทยไม่ได้มีการปิดกั้นสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออก และอาจกล่าวได้ว่ามนุษย์ทุกคนมีความสามารถอย่างเท่าเทียม หากสังคมให้โอกาสให้ทุกคนได้แสดงออกถึงประสิทธิภาพของตนอย่างเท่าเทียม เพื่อจุดมุ่งหมายในการพัฒนาประเทศให้เจริญต่อไป

Advertisement Replay Ad
ญาติสะอื้น เหยื่อรถบัสบางบ้านตายยกครัว คปภ.จ่ายศพละ 6.5 แสน

ญาติสะอื้น เหยื่อรถบัสบางบ้านตายยกครัว คปภ.จ่ายศพละ 6.5 แสน

ชายตกใจแจ้งตำรวจรถโดนทุบ คดีพลิกแค่เมียลืมปิดกระจก

ชายตกใจแจ้งตำรวจรถโดนทุบ คดีพลิกแค่เมียลืมปิดกระจก

พริตตี้สาวโวยลั่น รับจ้างมาเอ็นเตอร์เทน แต่เกือบโดนขืนใจ

พริตตี้สาวโวยลั่น รับจ้างมาเอ็นเตอร์เทน แต่เกือบโดนขืนใจ

เปิดภาพวงจรปิดเตือนภัย ชายดักตีหัวนักศึกษาสาว หน้า สตช.

เปิดภาพวงจรปิดเตือนภัย ชายดักตีหัวนักศึกษาสาว หน้า สตช.

ภาพแรกเห็นชัด "พอลล่า" ท้องโต ย้ำข่าวตั้งท้องลูกคนที่3

ภาพแรกเห็นชัด "พอลล่า" ท้องโต ย้ำข่าวตั้งท้องลูกคนที่3

คุณแม่สวยแซ่บ กระแต ศุภักษร เผยเซ็ทชุดว่ายน้ำ สามีลั่นชัตเตอร์ให้

คุณแม่สวยแซ่บ กระแต ศุภักษร เผยเซ็ทชุดว่ายน้ำ สามีลั่นชัตเตอร์ให้

กรมอุทยานฯ เผยขั้นตอนคิดค่าเสียหาย "เปรมชัย" รุกป่าล่าสัตว์

กรมอุทยานฯ เผยขั้นตอนคิดค่าเสียหาย "เปรมชัย" รุกป่าล่าสัตว์

ซักเคอร์เบิร์กยอมรับเฟซบุ๊กทำพลาด ข้อมูลผู้ใช้รั่วไหลกว่า 50 ล้านคน

ซักเคอร์เบิร์กยอมรับเฟซบุ๊กทำพลาด ข้อมูลผู้ใช้รั่วไหลกว่า 50 ล้านคน

รวบ 7 โจ๋ รุมกระทืบดาบตำรวจสาหัส ขณะเข้าไปห้ามวัยรุ่นตีกัน

รวบ 7 โจ๋ รุมกระทืบดาบตำรวจสาหัส ขณะเข้าไปห้ามวัยรุ่นตีกัน

ก้าวเดียวถึงยอด เผยภาพ "จิ้งซาน" ยอดเขาที่เล็กที่สุดในประเทศจีน

ก้าวเดียวถึงยอด เผยภาพ "จิ้งซาน" ยอดเขาที่เล็กที่สุดในประเทศจีน

ภาพสุดท้ายทัวร์โรงสี ก่อนอุบัติเหตุบัสเบรกแตก โซเชียลร่วมอาลัย

ภาพสุดท้ายทัวร์โรงสี ก่อนอุบัติเหตุบัสเบรกแตก โซเชียลร่วมอาลัย

วธ.ตามหา 6 บุคคลในภาพ ถวายงานใกล้ชิด “สมเด็จพระเทพฯ”

วธ.ตามหา 6 บุคคลในภาพ ถวายงานใกล้ชิด “สมเด็จพระเทพฯ”

"ครูปรีชา" ใส่เกียร์เดินหน้า บุกจี้ ก.ยุติธรรม สั่งดีเอสไอรับคดี

"ครูปรีชา" ใส่เกียร์เดินหน้า บุกจี้ ก.ยุติธรรม สั่งดีเอสไอรับคดี

"ระเบียบรัตน์" ชี้สาวแฉสัมพันธ์ "โป๊ป" สกัดดาวรุ่ง พวกติ่งหน้าหนาเสนอพลีกาย

"ระเบียบรัตน์" ชี้สาวแฉสัมพันธ์ "โป๊ป" สกัดดาวรุ่ง พวกติ่งหน้าหนาเสนอพลีกาย

นายกฯ สั่งปลดผู้ว่าฯ การยาง ระบุเหตุผลเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องใน กยท.

นายกฯ สั่งปลดผู้ว่าฯ การยาง ระบุเหตุผลเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องใน กยท.

เด็กหญิงยื่นถวายฎีกาช่วยปู่ ต้องจ่ายชดใช้เงินแสนให้กรมป่าไม้

เด็กหญิงยื่นถวายฎีกาช่วยปู่ ต้องจ่ายชดใช้เงินแสนให้กรมป่าไม้

ปอท.คุมตัว ”ฟ้า” ค้นบ้านพักย่านมีนบุรี ยึดคอมฯ ไว้สอบ ฝากขังเช้านี้

ปอท.คุมตัว ”ฟ้า” ค้นบ้านพักย่านมีนบุรี ยึดคอมฯ ไว้สอบ ฝากขังเช้านี้

“NewGen” ปีกหัก ประกาศปิดสายการบินโคราชหลังสงกรานต์ อ้างขาดทุน

“NewGen” ปีกหัก ประกาศปิดสายการบินโคราชหลังสงกรานต์ อ้างขาดทุน

ผู้รอดชีวิตบัสทัวร์ 19 ศพ เผยนาทีเฉียดตาย เมื่อเด็กรถแจ้งเบรกแตก

ผู้รอดชีวิตบัสทัวร์ 19 ศพ เผยนาทีเฉียดตาย เมื่อเด็กรถแจ้งเบรกแตก

ชาวโลกขนลุก ลิงสวนสัตว์เมืองจีน ตกใจได้สีหน้าคล้ายคนมาก

ชาวโลกขนลุก ลิงสวนสัตว์เมืองจีน ตกใจได้สีหน้าคล้ายคนมาก

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์