ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 8 มีนาคม 2553

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 8 มีนาคม 2553

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 17.57 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ ห้องประชุม ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เวลา 08.48 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2551-2552 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ 1 โอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้วทุกคน คงมีความมุ่งหวังต่อไปที่จะสร้างตัว และสร้างสรรค์ประโยชน์ต่างๆ แก่ส่วนรวม เพื่อให้ได้รับความสำเร็จ ความเจริญรุ่งเรือง และเกียรติยศชื่อเสียง ในการนี้ แม้บัณฑิตจะมีวิชาความรู้เป็นเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพพร้อมอยู่แล้วก็จริง แต่ทุกคนยังจำเป็นต้องมีคุณธรรมเข้าประกอบส่งเสริมด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณธรรมสำคัญ คือความซื่อสัตย์สุจริต ความซื่อสัตย์สุจริตนั้น ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ซื่อสัตย์ คือการประพฤติเที่ยงตรงจริงใจกับสุจริต คือการประพฤติดี รวมความแล้วจึงหมายถึง การประพฤติดีปฏิบัติตรงและจริงใจ ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ไม่หวั่นไหวเอนเอียงไปในทางที่ผิดที่เสื่อมเสียหาย เช่น หลอกลวงคดโกงหรือเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น บุคคลที่ดำเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่การงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากทุกคนทุกฝ่าย จะทำการสิ่งใดก็สำเร็จผลเป็นประโยชน์แก่ตนแส่วนรวมได้เต็มที่ ทำให้ได้รับความสำเร็จ ความเจริญรุ่งเรือง และเกียรติยศชื่อเสียงพร้อมทุกอย่าง จึงขอให้บัณฑิตทั้งหลายยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต โดยประพฤติตรง ปฏิบัติชอบ ประกอบด้วยความจริงใจเสมอ เวลา 13.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2551-2552 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ 1 เวลา 16.57 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายสมาน นภายน ต.ช., ต.ม. ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เวลา 18.20 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในงานถวายพระกระยาหารค่ำ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่ทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล "มิตรนานาชาติสิบอันดับแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งสมาคมมิตรภาพไทย-จีน และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย จัดถวาย ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เวลา 14.38 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออก ณ วังศุโขทัย ประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าตามลำดับดังนี้ - นายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ที่ปรึกษาโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร นำคณะกรรมการจัดสร้างพระพุทธรูป "พระพุทธสมปรารถนาเทวานฤมิต เฝ้าถวายพระพุทธรูปดังกล่าว ขนาดหน้าตักกว้าง 9 นิ้ว จำนวน 9 องค์ - รองศาสตราจารย์สุนีย์ สินธุเดชะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต และคณะ เฝ้าถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ - นางสาวรัญชา บริบาลบุรีภัณฑ์ ผู้อำนวยการเขต 6 ภูมิภาค 17 สโมสรซอนต้าประเทศไทย (ปี 2551-2553) และคณะกรรมการจัดงานการประชุมสามัญนานาชาติ ครั้งที่ 15 เฝ้าถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดงานดังกล่าว โดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัย ในวันเดียวกันนี้ เวลา 15.19 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จออก ณ พระตำหนัก วังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต ทรงประกอบพิธีสมรส ประทานแก่คู่สมรส ตามลำดับดังนี้ นายธิษน กุญชร ณ อยุธยา กับ นางสาวคริมา ตันตกิตติ์ นายณัฐวุฒิ นิลพงษ์ กับ นางสาวกุลยา พานิชวิทย์ นาวาเอก ธนดล สรรคณี กบ นางสาวกฤตานุตสา จิตตะสนธิ เรืออากาศเอก สุรพงษ์ วีระไวทยะ กับ นางสาวภัทราภรณ์ แพ่งนคร ร้อยโท อโนชา เปรมปรี กับ นางสาวพาณิภัค จิตต์โสภา นายยุทธศิลป์ พร้อมภูล กับ นางสาวจารุวรรณ จันทรมณี นายปฏิภาณ พานิชสุโข กับ นางสาวอัญชลี ชัยปรีดาพร นายเกริก กุลมาตย์ กับ นางสาวอุรวี รัตนศิริทรัพย์ นายจารุวิทย์ ทองโกมล กับ นางสาวกนกพร ทองทวีพัฒน์ และ นายวิทย์วศิน รัตนพงศ์ กับ นางสาวจิตรลดา เอ้งฉ้วน

คนขับร้องลั่น “เวรกรรม” ชนจยย.พ่วงข้างหลุด พระร่างกระเด็นลอยติดหน้ารถ

คนขับร้องลั่น “เวรกรรม” ชนจยย.พ่วงข้างหลุด พระร่างกระเด็นลอยติดหน้ารถ

คนดีอยู่ยาก! โซเชียลเตือนคนมีน้ำใจรับฝากส่งของไปรษณีย์ ระวังโดนคดียาเสพติดไม่รู้ตัว

คนดีอยู่ยาก! โซเชียลเตือนคนมีน้ำใจรับฝากส่งของไปรษณีย์ ระวังโดนคดียาเสพติดไม่รู้ตัว

ตูน บอดี้สแลม รับรางวัลเชิดชูผู้ทำความดี สาขาพัฒนาสังคมเมือง "โครงการก้าวคนละก้าว"

ตูน บอดี้สแลม รับรางวัลเชิดชูผู้ทำความดี สาขาพัฒนาสังคมเมือง "โครงการก้าวคนละก้าว"

5 คดีทำโทษเด็กให้หลาบจำหรือทำเพื่อสนองอารมณ์

5 คดีทำโทษเด็กให้หลาบจำหรือทำเพื่อสนองอารมณ์

ปศุสัตว์จำใจ "เซตซีโร่" เก็บสุนัขจรจัด ยืนยันเขาจากไปอย่างสบาย

ปศุสัตว์จำใจ "เซตซีโร่" เก็บสุนัขจรจัด ยืนยันเขาจากไปอย่างสบาย

สุดสะพรึง หนุ่มจ่าย 3 แสนซื้อห้องการเคหะ เปิดมาเจออาณาจักรนกพิราบ

สุดสะพรึง หนุ่มจ่าย 3 แสนซื้อห้องการเคหะ เปิดมาเจออาณาจักรนกพิราบ

สิ้นลมแล้ว อโนเชาว์ ยอดบุตร อดีตดาราดัง นอนเป็นเจ้าชายนิทรานาน 34 ปี

สิ้นลมแล้ว อโนเชาว์ ยอดบุตร อดีตดาราดัง นอนเป็นเจ้าชายนิทรานาน 34 ปี

"ผู้หญิงไม่ดี" กับ "เทวดา" คุณค่าอยู่ที่อะไร? กรณีศึกษาจาก โป๊ป ธนวรรธน์

"ผู้หญิงไม่ดี" กับ "เทวดา" คุณค่าอยู่ที่อะไร? กรณีศึกษาจาก โป๊ป ธนวรรธน์

เสื่อมหนัก! วิจารณ์ยับ "ชายแต่งกายคล้ายพระ" ร่วมวงนักดื่ม แถมโชว์จับไมค์ร้องเพลง

เสื่อมหนัก! วิจารณ์ยับ "ชายแต่งกายคล้ายพระ" ร่วมวงนักดื่ม แถมโชว์จับไมค์ร้องเพลง

ศาลออกหมายจับ 5 สมาชิกวงบิ๊กแอส ร้องเพลง "ก่อนตาย" ละเมิดลิขสิทธิ์

ศาลออกหมายจับ 5 สมาชิกวงบิ๊กแอส ร้องเพลง "ก่อนตาย" ละเมิดลิขสิทธิ์

ณรงค์ ประภาสะโนบล นักเขียนชัยพฤกษ์การ์ตูน เสียชีวิตแล้ว

ณรงค์ ประภาสะโนบล นักเขียนชัยพฤกษ์การ์ตูน เสียชีวิตแล้ว

ททท.กระตุ้นการท่องเที่ยว "เทศกาลว่าวนานาชาติประเทศไทย 2018" 23-25 มี.ค.นี้

ททท.กระตุ้นการท่องเที่ยว "เทศกาลว่าวนานาชาติประเทศไทย 2018" 23-25 มี.ค.นี้

BTS แจงเหตุบันไดเลื่อนยุบ 18 ปีไม่เคยเกิดเหตุลักษณะนี้

BTS แจงเหตุบันไดเลื่อนยุบ 18 ปีไม่เคยเกิดเหตุลักษณะนี้

เปรมชัย-คนขับรถ เข้ารับทราบข้อหาร่วมติดสินบนอีก 1 คดี

เปรมชัย-คนขับรถ เข้ารับทราบข้อหาร่วมติดสินบนอีก 1 คดี

ไม่ได้โม้! ไก่ชนสมรักษ์ ชนะ ไก่ชนน้าแอ๊ด คว้าเดิมพัน 6.6 แสนบาท

ไม่ได้โม้! ไก่ชนสมรักษ์ ชนะ ไก่ชนน้าแอ๊ด คว้าเดิมพัน 6.6 แสนบาท

รางวัลของคนดี หนุ่มดูไบโผกอดหญิงโชเฟอร์แท็กซี่ กระเป๋าหายแต่ได้คืน

รางวัลของคนดี หนุ่มดูไบโผกอดหญิงโชเฟอร์แท็กซี่ กระเป๋าหายแต่ได้คืน

เผยอาการล่าสุด “คุณตาขี่ซาเล้ง” สาหัสหนัก คนอยากช่วยแต่กลัวเงินไม่ถึงมือ

เผยอาการล่าสุด “คุณตาขี่ซาเล้ง” สาหัสหนัก คนอยากช่วยแต่กลัวเงินไม่ถึงมือ

หนุ่มผู้โดยสารขนลุก แฉแท็กซี่หื่นขอจับนกเขา โชว์รอบรู้เรื่องถุงยาง

หนุ่มผู้โดยสารขนลุก แฉแท็กซี่หื่นขอจับนกเขา โชว์รอบรู้เรื่องถุงยาง

สาวแทบช็อก บันไดเลื่อนสถานีรถไฟฟ้า ยุบลงต่อหน้า-โชคดียังไม่ทันก้าว

สาวแทบช็อก บันไดเลื่อนสถานีรถไฟฟ้า ยุบลงต่อหน้า-โชคดียังไม่ทันก้าว

ปลัด สธ.แจงปม "เก็บภาษีสัตว์เลี้ยง" เป็นแค่แนวคิด ไม่มีอำนาจดำเนินการ

ปลัด สธ.แจงปม "เก็บภาษีสัตว์เลี้ยง" เป็นแค่แนวคิด ไม่มีอำนาจดำเนินการ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์