แท็ก

พ.ร.บ.งบประมาณปี 57

ในหลวงโปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจําปี 57

ในหลวงโปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจําปี 57

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 57 วงเงิน 2.5 ล้านล้านบาทแล้ว